Jn 13,31-33a.34-35 - Húsvét 5. vasárnapja

„Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti.”

Mt 28,8-15 - Húsvéthétfő

Szentlecke (ApCsel 2,14.22-33) Pünkösd napján Péter a tizenegy kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszélt: „Zsidó férfiak és Jeruzsálem egész népe! Vegyétek tudomásul és figyelemmel hallgassátok meg szavamat! Izraelita férfiak, hallgassátok meg szavaimat! A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek, amikor, mint tudjátok, általa hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe köztetek. Ezt az embert ti…

Jn 20,1-9 - Húsvétvasárnap

Olvasmány (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: „Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele…

Lk 22,14-23,56 - Virágvasárnapi passió

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent Lukács szerint Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek.  Amint elérkezett az óra, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt. Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik…

Jn 8,1-11 - Nagyböjt 5. vasárnap

Olvasmány (Iz 43,16-21) Ezt mondja az Úr: aki egykor utat készített a tengeren át és ösvényt a nagy vizekben, aki kivezette a harci szekereket és lovakat, a hadsereget és a hőst: elbuktak és nem keltek föl többé, odavesztek, és kialudtak, mint a mécses lángja: „Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a…

Lk 13,1-9 - Nagyböjt 3. vasárnap

Melyek azok a speciális ízek, azok a speciális gyümölcsök, amelyeket azok a személyek hoznak, akik elmélyültek az istenkapcsolatukban?

Lk 9,28b-36 - Nagyböjt 2. vasárnap

Igazságtalanság, szenvedés, halál, és föltámadás. Olvasmány (Ter 15,5-12.17-18) Isten egy napon kivezette Ábrahámot sátrából a szabad ég alá, és ezt mondta neki: „Nézz föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod őket számolni.” Majd hozzáfűzte: „Ilyen lesz a te nemzetséged.” Ábrahám hitt az Úrnak, Isten pedig beszámította ezt az ő megigazulására. Majd…

Lk 6,27-38 - Évközi 7. vasárnap

Olvasmány (1Sám 26,2.7-9.12-13.22-23) Saul féltette hatalmát Dávidtól. Ezért Saul háromezer férfival, Izrael legjavával elindult, hogy felkutassa Dávidot Szif pusztájában. Dávid tudomást szerzett Saul érkezéséről. Egy éjszaka Dávid és Abisáj megközelítették Saul táborát. Sault alva találták a táborban. Lándzsája a fejénél a földbe volt szúrva. Abner és a csapat körülötte aludt. Ekkor Abisáj azt mondta Dávidnak:…

Lk 6,17.20-26 - Évközi 6. vasárnap

Milyen jó okom van arra, hogy emberként éljek? Mi az életem iránya? Úgy élek-e, ahogy akarok? Isten felnőtt gyermekeként, mi akarsz lenni, ha nagy leszel? Olvasmány (Jer 17,5-8) Ezt mondja az Úr: Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és akinek szíve elfordul az Úrtól. Olyan lesz, mint a cserje a pusztában:…

Lk 4, 21-30 - Évközi 4. vasárnap

Olvasmány (Jer 1,4-5.17-19) Jozija király napjaiban így szólt hozzám az Úr: „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Azért hát övezd fel derekad; kelj föl, és mondd el nekik mindazt, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg téged az ő szemük…

Lk 2,16-21 - Szűz Mária, Isten anyja - Újév

Az istenkapcsolat az édesanyaság felől nézve. Olvasmány (Szám 6,22-27) Így szólt az Úr Mózeshez: „Mondd meg Áron főpapnak és fiainak, a papoknak: Így áldjátok meg Izrael fiait, ezekkel a szavakkal: Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget! Hívják…

Lk 2,41-52 - Szent Család vasárnapja

Olvasmány (Sir 3,3-7.14-17a) Isten tekintélyt adott az apának a gyermekek előtt, és megszabta az anya jogát a gyermekekkel szemben. Aki tiszteli apját, bűneit engeszteli, megszabadul tőlük, és mindennapi imája meghallgatásra talál. Kincset gyűjt magának, aki megbecsüli anyját, aki pedig tiszteli apját, örömét leli gyermekeiben, s amikor imádkozik, meghallgatásra talál. Aki becsüli apját, hosszú életű lesz,…

Mt 10,17-22 - - Szent István vértanú (Karácsony 2. napja)

„Ő azonban a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre, látta az Isten dicsőségét, és Jézust az Isten jobbján.”

Jn 1,1-5.9-14 - Urunk születése: Karácsony

Isten meghívott bennünket, hogy menjünk az ismeretlenbe, hogy kockáztassunk, hogy kihívásoknak feszüljünk neki, és hogy ennek nyomán egyszer csak kinőjük magunkat, ahogyan ott állunk a fényben.