Mt 3,1-12 - Advent 2. vasárnapja, A év.

2010.12.05.

Megosztom
Elküldöm
2010. december 5. – Advent 2. vasárnapja – A év Kövi Szűz Mária templom – Pál Ferenc atya

Olvasmány (Iz 11,1-10)

Vessző kél majd Jessze törzsökéből, és hajtás sarjad gyökereiből. Rajta nyugszik az Úr lelke: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudásnak és az Úr félelmének lelke; és kedve telik az Úr félelmében. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, és nem aszerint dönt, amit a fül hall, hanem igazságosan ítéli majd a gyengéket, és méltányosan dönt a föld szegényeinek érdekében; megveri a földet szája vesszejével, és ajkának leheletével megöli az istentelent. Igazságosság lesz derekának öve, és a hűség csípőjének kötője. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, és a párduc a gödölyével heverészik; borjú és oroszlánkölyök együtt híznak, és kisgyermek terelgeti őket. Tehén és medve együtt legelnek, együtt heverésznek kölykeik, és az oroszlán szalmát eszik, mint a tehén. A csecsemő a vipera fészkénél játszik, s az áspiskígyó üregébe dugja kezét az anyatejtől elválasztott gyermek. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szent hegyemen, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, mint ahogy a vizek betöltik a tengert. Ez történik majd azon a napon: Jessze sarja a népek zászlajaként áll, őt keresik a nemzetek, és lakóhelye dicsőséges lesz.

Szentlecke (Róm 15,4-9)

Márpedig mindazt, amit előre megírtak, okulásunkra írták meg, hogy reménységünk legyen az Írásokból származó béketűrés és vigasztalás által. A béketűrés és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy Jézus akarata szerint egyetértés legyen köztetek, hogy egy lélekkel és egy szájjal dicsőítsétek Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak Istenét és Atyját. Fogadjátok el tehát egymást, ahogyan Krisztus is elfogadott titeket Isten dicsőségére. Azt mondom ugyanis, hogy Krisztus Jézus a zsidók szolgája lett, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását, megvalósítva az atyáknak tett ígéreteket; a pogányok azonban irgalmasságáért dicsőítik Istent, amint meg van írva: ,,Ezért magasztallak, Uram, a pogányok között, és zengek dalt nevednek' [Zsolt 18,50].

Evangélium (Mt 3,1-12)

Azokban a napokban eljött Keresztelő János, és hirdette Júdea pusztájában: ,,Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa.' Ő az, akiről Izajás próféta beszél: ,,A pusztában kiáltónak szava: ,,Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit' [Iz 40,3]. Jánosnak teveszőrből volt az öltözete és bőröv a csípője körül, az étele pedig sáska volt és vadméz. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, az egész Júdea és a Jordán egész környéke. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban, és megvallották bűneiket. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szaddúceusok közül sokan jönnek, hogy felvegyék a keresztségét, ezt mondta nekik: ,,Viperák fajzata! Ki tanított titeket menekülni a jövendő haragtól? Teremjétek hát a megtérés méltó gyümölcsét. És ne gondoljátok, hogy azt mondhatjátok magatokban: ,,Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, hogy ezekből a kövekből is képes az Isten fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökerén van. Minden fát ugyanis, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Én vízzel keresztellek titeket a megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálam: a saruit sem vagyok méltó hordozni. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. Szórólapátja a kezében van már, és meg fogja tisztítani szérűjét: összegyűjti búzáját a magtárba, a pelyvát pedig olthatatlan tűzzel elégeti.'

Szentbeszéd

„Ki indított benneteket arra, ki tanított benneteket arra, hogy fussatok a közelgő idők vagy napok elől?” Ezt a kérdést teszi föl Keresztelő János. Főleg hogyha a fülünkben cseng az, ahogyan megszólítja azokat – írástudókról, farizeusokról, szadduceusokról van szó – akiknek a megszólítása így hangzik: „Viperák fajzata!” Arra gondoltam, hogyha mondjuk az újszövetségi szentírásban volna olyan mondat, amire azt gondolom, hogy nem vonatkozik rám, akkor az ez. Nem hinném, hogy Keresztelő János éppen nekem mondja, hogy „Viperák fajzata!”. Miért is mondaná nekem, természetesen miért is mondaná nekünk? És aztán úgy arra gondoltam, hogy talán – mondhatjuk így – rutinból ezt a mondatot szívesen átugrom, és aztán nézzük a többit. Hogy akkor mi lenne, hogyha nem ugornám át rutinból, azt mondva könnyedén, hogy „Nahát ez énrám biztos nem vonatkozik.”, hanem akkor pont ezt a mondatot vegyük elő, különböztessük meg, hogy van aközött különbség, hogy Jézus mond-e valamit, vagy Keresztelő János mond-e valamit, ezért az nem ugyanaz, főleg talán a megszólítás szempontjából egyáltalán nem ugyanaz. Mondhatjuk, hogy ez a megszólítás inkább egy prófétai hevületet tükröz, mintsem mondjuk az Úr akaratát, ahogyan az embert látja, de most ez mindegy is. Nézzük ezt a mondatot!Mit jelenthet számunkra az, hogy mi és ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek valaki vagy valami elől? És ráadásul ez a helyzet egy nagyon sajátos helyzet, hiszen ezek a szadduceusok és farizeusok hova menekülnek a közelgő napok elől? Hát a keresztelésbe menekülnek, hát éppen az alámerítkezésbe menekülnek, egy vallási cselekvésbe menekülnek, egy szimbolikus istenkapcsolatot tükröző cselekvésbe menekülnek el. És erre mondja azt Keresztelő János, hogy „Ki tanított meg benneteket, hogy éppen ide meneküljetek?” Szeretnék négy gondolatot hozni, hogy honnan lehet ismerős, énnekem mindenképpen honnan ismerős az, hogy képes vagyok olyan irányba menekülni, ahova úgy egyébként azt gondolnám, nahát abba az irányba biztos nem szalad és nem menekül senki se. (1) Menekülni, vagy megfutamodni valami és valaki elől. Hogyne ismernénk azt, hiszen múlt héten erről beszéltünk is, hogy éppen az elől menekülünk el, amire a legnagyobb szükségünk van. Éppen az elől menekülünk el, akire a legjobban rászorulunk. Múlt héten úgy került elő ez a gondolat, hogy minden csoport és közösség, sőt még az intézmények is előszeretettel, szinte mondhatjuk így, hogy ösztönös módon ki akarják rekeszteni és kizárni éppen azokat, akikre a legnagyobb szükségük lenne hosszú távon. Hogyne volna jellemző nem csak a csoportokra, hanem miránk, egyes emberekre is az, hogy éppen azt a valakit, vagy valamit akarjunk kirekeszteni, vagy pedig éppen az elől próbáljunk a lehető leginkább elfutni, akire és amire a legnagyobb szükségünk van. Ha – most persze leegyszerűsítve a kérdést – a hit felől nézzük. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Istenre éppenséggel nagy szükségünk van. Hogy Istenre éppenséggel mindenkinek nagy szüksége van, mégis azt látjuk, hogy Isten elől milyen sokan futnak és menekülnek, miközben mi rájuk nézünk, és azt mondjuk: pedig biztos hasznukra, javukra volna az a találkozás. De ők mégse így gondolják, és talán főleg mégse így érzik. De hadd hozzak egyszerű példákat.A gyerekkorom jutott eszembe. Mikor köhögtem úgy, mint ti sokszor, és akkor minden fél percben egy köhögés, akkor anyukám szegény megunja, és hát jót akar nekem, és azt mondja: „Na, kisfiam, hozok mindjárt orvosságot.” Na hát ez mi volt? Ezt tudjuk, jól: egy jó nagy kanál – főleg a kisgyerekhez képest nagy – s tele van valamivel, amihez semmi kedvem. És hát ismerem már az ízét, s akkor anyukám jön, és a kockák kinagyítódnak, és jön, jön, jön felém az a kanál, tele azzal a lehetetlen löttyel, és hiába mondja az én édesanyám – azt nem mondja, hogy finom, azért azt nem, de azt mondja, hogy orvosság, gyógyít, nem fogsz köhögni. Most amikor a legközelebb van hozzám a kanál, akkor van a legnagyobb menekülhetnékem. Dehogy akarom én azt, ami benne van! Amikor köhögök, azt mondom: de kéne valami segítség. Mondom az anyukámnak is: „Anya, segíts nekem!” De mikor jön az az orvosság, akkor menekülhetnékem támad.Aztán eszembe jutott erről az, ahogy lázas voltam, s ha ti itt vagytok édesapák, édesanyák, vagy pedig a gyerekkorotokra visszaemlékeztek. Nálunk alkut kellett kötni. Anyukám azt mondta: 39, jön a priznic. Nincs mese, jön, karra, lábra. Aztán azt mondta 39,5 fölött: engedem a hideg vizet. Hát kinek volt ahhoz kedve? Hát hiába tudtam, az eszemmel én is beláttam gyerekkoromban is, hogy bizony, ez komoly dolog, veszélyes, anyukám nagy türelemmel elmondta, hogy 40 fok fölött kicsapódik a fehérje – valami ilyesmit mondott. Nem nagyon értettem, de azt igen, hogy látszott az arcán, hogy ez valami komoly dolog lehet, hogy az azt csinálja. És akkor mentem be a kádba, hát kinek volt ahhoz kedve? Hát biztos, hogyha engedte volna, elmenekültem volna.Tudom, megmosolyogtató példák, de mégis, talán egészen gyerekkorunktól kezdve föl tudjuk tárni, látjuk azt, ahogyan éppen attól menekülünk leginkább, amire nem hogy szükségünk van, amire a legnagyobb szükségünk van. Sőt, amire éppen a legnagyobb szükségünk van. Ezért amikor Keresztelő János azt mondja: „Hát ki indított benneteket, ki tanított benneteket arra, hogy meneküljetek valaki elől, vagy valami elől? Hát, egy kicsit legyinthetünk, és mondhatjuk: Nem kellett ezt senkitől se megtanulni, ilyenek vagyunk. Éppen az emberi természetünkhöz tartozik hozzá, hogy ezt minden nehézség nélkül meg tudjuk tenni.(2) Hajlamosak vagyunk olyasmi elől menekülni, ami elől meg nem lehet elmenekülni. Most megkíméllek benneteket attól, hogy gyerekeknek a válaszait idehozzam, pedig nagyon tanulságos volt. De az egyiket muszáj elmondanom. Ült ott fönn, kisgyerek, apukája, s akkor egyedül volt, jelentkezett. Azt mondja: „Hát ha az a kérdés, hogy ki elől szeretnék menekülni, aki elől nem lehet, akkor ő a testvérem.” Egyetértettünk, mélységesen jó példának tartottam. A többit már nem is mondom.Hát hogyne ismernénk azt, hogy elkezdünk menekülni valaki és valami elől, ami elől azért értelmetlen menekülni, mert legjobban tennénk – és így szólt a kérdés – hogyha megbarátkoznánk vele. Hogy olyasmivel kapcsolatosan is menekülőre szoktuk venni a dolgot, ahol sokkal inkább az hozna valamit az életünkbe, hogyha megbarátkoznánk vele. Talán ismeritek azt a keleti történetet, nem annyira keleti, közel-keleti történet. Valaki él, mégpedig nem is akárhol, Medinában. De az élete sok kívánnivalót hagy maga után, de ő ezzel nem sokat törődik. És mi történik? Egyszer csak lefekszik aludni, és álmában megjelenik neki a halál. Azt mondja: „Hát, ide figyelj, azt hiszem, hogy elközelgett az idő, én nemsokára bekopogtatok hozzád.” Az illető fölriad, tele van izzadsággal: „Na, ennek fele se tréfa!” S rögtön ott hajnalban nekiáll gondolkodni, hova lehetne elmenekülni, valahova el kéne bújni. S azt mondja: „Hát hova, hova, hova…? Hát elmegyek Mekkába. Hát ha van hely, ahol jól el lehet bújni, úgy, hogy a halál ne ismerjen meg, ne tudja, hogy hol vagyok, az egyetlen hely Mekka. Rögtön fogja is magát, összeszedi az összes pénzét, bérel egy tevét, és már megy is át a sivatagon, megy, megy, hogy el tudjon menekülni, el tudjon bújni Mekkában. S mi történik? Találkozik a vándorral. A vándor kérdezi: „Te, hova, így, így tevehalálában?” S akkor azt mondja, hogy: „Hát énnekem nincs időm ezt neked elmondani, de csak annyit mondok, a halállal van nagyon komoly ügyem.” Úgyhogy már megy is el. Éppen csak, hogy elül a homok mögötte, jön valaki pej lovon, nagyon halálos nyugalommal. Vele is találkozik a vándor, s kérdi: „Hát te ki vagy? – Hát én a halál vagyok, s éppen megyek Mekkába. – Hát milyen érdekes, az előbb is valaki itt eltevegelt, nagy sietve, és mondja, hogy éppen előled menekül.” Legyint a halál, és azt mondja: „A…, látod, ezért vagyok én ilyen nyugodt, mert mire én odaérek, ő már ott lesz, nekem egy picit se kell várni.”Ezt a sort hosszan lehetne folytatni, mikor az életünket bizonyos szempontból mindenképpen egy értelmetlen menekülésben töltjük valaki és valami elől, ami elől nem lehet elmenekülni. Amivel kapcsolatban talán leginkább a gyerekekkel lehetett beszélgetni. Érdemes volna föltenni azt a kérdést: „Hogyan lehetne teveled megbarátkoznom?”(3) Hát ha már menekülhetnékünk van, vagy pedig szeretnénk megfutamodni valami vagy valaki elől, hát nyilván szeretnénk biztonságba helyezni magunkat… Igen ám, de itt is van egy nagyon sajátos jellemzője az életünknek. Ez pedig az, hogy általában mikor menekülhetnékünk van, és arra is fogjuk a dolgot, akkor szeretnénk biztonságban érezni magunkat. S mikor valaki biztonságérzetet keres, nem egyszer éppen a legnagyobb bizonytalanság felé halad. Mondanék egy példát.Mikor a mai világban valaki stressztől jó alaposan megnyomorítva, aggódva a megélhetés és egyebek miatt úgy először úgy dönt, hogy napközben egy felest azért lehörpint, és aztán este pedig már úgy különösebben döntenie se kell, a rutin ott van a kézben, lehörpint még egyet. Nagyjából úgy fest ez, minél több feles, annál nagyobb biztonságérzet, s annál kevesebb biztonság. Sokszor, hogy biztonságban érezzük magunkat, az éppen az ellentétes irányban van, hogy magunkat biztonságba helyezzük. A kettő néha éppen ellenkező irányban van. Mi nagyon könnyen ezt a kettőt összemossuk, és azt gondoljuk, van biztonságérzet, van biztonság is. Közben lehet, hogy éppen távolodunk tőle.És hogyha Keresztelő János megkérdi tőlünk, a megszólítást elhagyhatjuk: „Hát most ki tanított benneteket erre?” Hát legyintünk, és azt mondjuk, erre sem kellett, hogy különösebben megtanítson bennünket bárki is, ezt örököltük, ezt láttuk. Hát nem tanított minket erre senki se.(4) Talán ez a legelgondolkodtatóbb. Mikor egy olyan helyre menekülünk, ami egy jó hely, egy igaz hely, egy értékes hely, csak éppen nekünk nem ott van a helyünk. Attól az még jó hely, csak nekünk nem ott van a helyünk. Mondok erre néhány példát.Mert hiszen 2000 évvel ezelőtt a farizeusok és a szadduceusok éppen a Jordán folyóhoz menekültek, hogy ott az alámerítkezésbe bújjanak el. Mondjuk talán, maguk elől, a lelkiismeretük elől, vagy Isten elől. De érdekes, hogy a keresztelésbe is el lehet menekülni, s oda el lehet bújni ahelyett, amire a keresztelés való. De hát 2000 évvel ezelőtt ez történt. És akkor hozhatnánk a párhuzamokat.Nemde ismerjük azt, mikor valaki például a gyónásba menekül a megtérés elől. Inkább jöjjön a rutinos gyónás, de ne kelljen megváltozni. Mikor a gyónás is az élet rutinjához tartozik már, és tulajdonképpen egy jó erős építőköve annak az életnek, amin érdemes volna azért ezt-azt megváltoztatni. Hogyne tudnánk azt, sokszor a tanácstalanságunk miatt is, hogy a gyónásba meneküljünk a megtérés elől. Itt nagyon egyszerűen, a megtérés talán túl nehéz szó, valamiféle változás elől.Aztán hogyne ismernénk azt, amikor vallásos megnyilatkozásainkba, vallásgyakorlatunkba menekülünk a hit elől. Hát persze, hogy sokkal könnyebb eljönni egy roráte misére, mint a hitünk nagy kérdéseivel elkezdeni foglalkozni, vagy a bizalmunkat megerősíteni és elmélyíteni. Hát sokkal könnyebb egy vallásos megnyilatkozásba menekülni a hit nagy kérdései és kihívásai elől éppen. Nem szeretném magunkat szidni ezzel kapcsolatban, csak ki szeretném mondani azt, hogy igen, ez egészen természetesen jellemző tud ránk lenni. Aztán hogyne ismernénk azt, amikor valaki az igazságba menekül, az igazság zászlaját lobogtatja. És éppen mi elől menekül? Hogy szembenézzen azzal, hogy nehéz neki szeretni. A szeretet elől előszeretettel menekülünk az igazság nagyon erőteljes képviseletébe.Ezt a sort igazán, igazán nagyon hosszan lehetne folytatni. Minden esetre 2000 évvel ezelőtt talán még könnyebb is volt a helyzet. Azért, mert ahogy ezt ma szoktuk mondani, az értékeknek volt valami világos hierarchiája. Mégiscsak Isten volt az értékek csúcsa, kétség kívül. És hogyha az értékeknek van valami hierarchiája, valami alá-fölérendelő viszonya, akkor azért az értékeknek valamiképpen a helyét az ember sejthette. Legalábbis egy adott kultúrában, társadalomban, csoportban pláne hogy sejthette. Ma azonban az értékek általában a közgondolkodásunkban nem valami hierarchia alapján rendeződnek el, hanem minden érték valahogy egymás mellé rendelő viszonyba került, ezért mindig értékek között választunk. Ez fantasztikus lehetőséget adott nekünk arra, hogy az egyik érték elől egy másik értékbe bújjunk el, hogy egy egyik érték elől a másik érték felé meneküljünk, és ez sosem derül ki. Mert – és itt Hamvas Bélának van egy egészen megrázó gondolata, ő azt mondja – a XX. századi ember már régen nem a sötétségbe és a hazugságba menekül, sokkal jobbat tud, a XX. századi ember a vakító fénybe áll, és nem hazugságokat mond, hanem föltárja magát, és azt mondja: „Ez van!” Mennyivel látványosabb, és mennyivel kevésbé föltűnő kiállni a fénybe, azt mondani: „Ez van!” Hamvas Béla erre azt mondja: „A XX. század embere már régen nem hazugságba és sötétségbe menekül, hanem a vakító fénybe és a vallomásaiba.” De attól az még menekülés.Hát hogyne ismernénk azt, hogy valaki például valamiféle őszinteségbe menekül el a felelősségvállalás elől. Nem 25-ször ki kellene mondania, hogy ez vagy az, hanem felelősséget kellene vállalnia azért, amire azt mondta, hogy ez vagy az. Amióta az értékekben nagyon önkényesen, de minden esetre egy saját döntés alapján jelenítünk meg valamiféle hierarchiát, azóta értékek elől értékekbe menekülni semmilyen nehézséget nem okoz nekünk. Ezzel a helyzetünk csak nehezebb lett, mert ezt a sajátos működésmódunkat már szinte semmi nem is leplezi le.Minden esetre meglepő az, hogy 2000 évvel ezelőtt Keresztelő János azt mondja prófétai hevülettel, talán kicsit túlozva is, a megszólításban mindenképp, hogy „Miért van az, hogy ti éppen a megkeresztelésnek, az alámerítkezésnek ebbe a gyönyörű világába menekültök valaki és valami elől?” És mi pedig nagyon jól tudhatjuk erre a választ, még ha nagyon sok mindent nem is tudunk, de azért ezt nyugodtan tudhatjuk és mondhatjuk. Tudod, kedves Keresztelő János ez azért van, mert ilyenek vagyunk. Különösebben tanulni se kellett, ilyen az emberi természetünk, és hogyha ezt elfogadjuk és látjuk, azért az már egy nagy lépés ahhoz, hogy legalább föltegyük a kérdést, nem lehet-e, hogy itt valakivel, valamivel inkább megbarátkoznunk érdemesés nem menekülőre fogni.