Jn 1,29-34 - ÉVKÖZI 2. Vasárnap, A év – Ökumenikus Imahét

2011.01.16.

Megosztom
Elküldöm
2011. január 16. – ÉVKÖZI 2. Vasárnap – Ökumenikus Imahét Kövi Szűz Mária templom – Pál Ferenc atya

Olvasmány (Iz 49,3.5-6)

Így szólt hozzám: ,,Szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsőülni.' Most pedig így szól az Úr, aki az anyaméhtől fogva szolgájának alkotott engem, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izrael hozzá gyűljön; mert becses vagyok az Úr szemében, és Istenem lett az én erőm; ezt mondta: ,,Kevés az, hogy szolgám légy, hogy helyreállítsd Jákob törzseit, és Izrael maradékát visszatérítsd; a nemzetek világosságává teszlek, hogy eljusson üdvösségem a föld végéig.'

Szentlecke (1Kor 1,1-3)

Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola, és Szosztenész testvér, Isten korintusi egyházának, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, a meghívott szenteknek, mindazokkal együtt, akik segítségül hívják a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, minden helyen, náluk és nálunk. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

Evangélium (Jn 1,29-34)

Másnap látta, hogy Jézus közeledik hozzá. Erre így szólt: ,,Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! Ő az, akiről mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt; de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy őt megismertessem Izraellel.' János tanúságot tett és azt mondta: ,,Láttam, hogy a Lélek, mint galamb, leszállt az égből és rajta maradt. Nem ismertem őt, de aki azért küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem: ,,Akire látod a Lelket leszállni és rajta maradni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam, és tanúságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia.'

Szentbeszéd

Az ökumenikus imahét kezdő napján, illetve hát az elején vagyunk, s ezért arra gondoltam, hogy szeretnék röviden, hogy aztán a képmeditációra maradjon figyelmünk és gusztusunk még, szólni, mégpedig egy nagyon sajátos megközelítésből. Ez pedig az, hogy mit mondhatunk el a Krisztus-hívők egységével kapcsolatos feladatainkról, vagy lehetőségeinkről, cselekvési térről abból a szempontból, hogyha önmagunkat most nem az egyediségünkben, hanem a közösségi, a társas önazonosságunkban látjuk? Hogy akkor tulajdonképpen azt kell mondanunk, és rögtön ezt a kijelentést szeretném megkockáztatni előttetek, hogy az ökumené nagyon fenyegető dolog. Nem csoda, hogy ez alatt a kicsit több, mint 100 év alatt oda jutottunk csak, ahova, hogy csak addig értünk el, ameddig elértünk. Mert az egységre való törekvésnek van egy nagyon sajátosan fenyegető jellege. Merem ezt mondani nektek, ismerjük egymást annyira, hogy főleg hogyha egy pár perc alatt ezt kifejtem, akkor nem fogjátok félreérteni.Különben is, volt egyszer egy valaki, ezt a következőképpen oldotta meg. Mindig azt mondta: „Most mindenkit arra kérek, hogy értse úgy, ahogy mondom.” Most fölszólítlak benneteket, hogy értsétek úgy, ahogy mondom.(1) Az első gondolat, amit sokszor hangsúlyoztunk már, hogyha önmagunkat a társas önazonosságunkban látjuk, hogy mit jelent az, amikor arra a kérdésre, hogy „Ki vagyok én?” azokat a teljesen természetes és evidens válaszokat adjuk, hogy én valakinek a férje vagyok, valakinek a felesége, vagy az egyháznak a papja vagyok, vagy azt mondom, hogy valakinek a gyereke, vagy édesapja, és a többi, hogy ez tulajdonképpen az alapvetően társas természetünkről szól, ami lényegileg tartozik az ember voltunkhoz. Na már ha lényegileg tartozik hozzánk a társas természetünk, akkor ez nem jelenti-e azt, hogy énvelem egység, az egységre való törekvésünk, amely csak akkor tud megvalósulni, hogyha a saját társas, csoportos, felekezeti, közösségi világunkat valamiképpen képesek vagyunk túlhaladni. Ráadásul úgy tudjuk csak biztonságosan túlhaladni az egyetemesség irányába, a saját közösségi és társas önazonosságunkat, ha közben nem kell félnünk attól, hogy azt elveszítjük. Most a kérdésem az az, hogy kell-e tőle félni, vagy nem? Persze könnyű lenne azt mondani: „Miért kéne attól félni?”Csakhogy attól még félünk. Sőt nemcsak, hogy félünk, hanem sokszor egészen rettegünk tőle. Nem egyszer döbbenetesen bizonytalanná is tesz minket ez. Nagyon is természetes, hogy ez így van. Hiszen amikor az egység felé való törekvésünkben valamiképpen az egyetemesség felől, és főleg, más csoportok, felekezetek és közösségek felől kérdés intéződik mifelénk, a saját közösségünkre, felekezetünkre, egyházunkra nézve, hát ez éppen lényegileg érinti az önazonosságunkat, az önbecsülésünket, az ezzel kapcsolatos önértékelésünket. Hát hogyne érintene az éppen legbelül bennünket? Ezért miközben a gondolatainkban, majd a döntéseinkben könnyen kimondjuk, hogy nagyon nagy érték az ökumené, mikor annak a konkrét kihívásaival nézünk szembe, ez valójában mindig rá fog kérdezni az önazonosságunkra. És ennek kapcsán az önbecsülésünknek és az önértékelésünknek arra a részére, amely a társas világunkból fakad. Márpedig annak a zöme a társas világunkból fakad.Ezért aztán az ökumené nagyon sajátosan, és ez az első gondolat, kikerülhetetlenül, ha mi azzal valóban szembenézünk, és valóban engedjük, hogy a kérdések elég mélyen megszólítsanak bennünket, ez kérdést intéz – nem a vallásgyakorlatunk, vagy elvek, vagy teológiai irányzatok bennünk élő világa felé, hanem – a személyes önazonosságunk és önértékelésünk felé. És egyikünk se szereti, hogyha megpiszkálnak bennünket, és kívülről megkérdőjeleznek ezt-azt bennünk, ahogyan mi éppen vagyunk, vagy ahogyan mi magunkat értékesnek tartjuk, vagy éljük meg. Ezt senki se szereti. Ezért a fejünkkel, vagy az imádságainkban sokkal könnyebb igent mondani az ökumenéra, de amikor benne vagyunk, az sokszor kifejezetten fenyegető tud ránk nézve lenni, és ezt kár is tagadni. Azért, mert ez a sajátosan vett fenyegetettség, ez az emberi természetünkből fakad.(2) A második gondolat úgy szól, hogy… és egyre rövidebben fogom mondani a gondolatokat, alig várom a… szóval a második gondolat az úgy szól, hogy: Ráadásul azt is tudjuk a társas természetünkből, hogy hogyan tudjuk leginkább megerősíteni magunkat a valahova tartozásunkban, az önbecsülésünkben és a társas önazonosságunkban. Hát nagyon egyszerű, kell választani egy másik csoportot, és szembe kell vele helyezkedni.Hogy ez a történelemben, ha szabad így mondanom, ipari módon hogyan szokott megvalósulni, ezt pontosan tudjuk, nem kell nekünk bemutatni. Az emberi természetünk úgy tűnik, hogy már csak olyan, hogy éppen az szilárdít meg bennünket leginkább a társas önazonosságunkban, és abban, hogy tudjuk, hogy kikhez tartozunk, hogy ott a helyünket meg tudjuk határozni, hogy szemben állunk másokkal. Erre lehet mondani, hogy jó, lehet mondani, hogy rossz. Először is ez így van.Hadd hozzak egy nagyon egyszerű példát. Mikor bekapcsoljuk a televíziót és megnézünk egy focimeccset, és történetesen a nemzeti válogatott játszik. Hát nemde, amikor nézzük, hogy sikerül-e mondjuk a finneknek belőni a gólt, akkor ott nagyon magyarnak tudjuk érezni magunkat. És minél inkább drukkolunk, hogy mi győzzünk, ez sajátosan, tulajdonképpen egy másik csapat rovására történik. És amikor mondjuk egy olimpiai aranyéremnek örülünk, s alig várjuk, hogy azt a gyönyörű himnuszt elénekelhessük, hát akkor ennek a történetnek nagyon is vannak vesztesei, éppen az összes többi résztvevő. Mi pedig ott állunk könnyes szemmel, és azt mondjuk: „Micsoda megható, gyönyörű pillanatok ezek.” Fantasztikus, ahogy átjár bennünket annak az öröme, hogy „Ez igen! Magyarok vagyunk.” De nagyon sajátosan, a sport világában ennek az örömnek, sőt még a könnyeknek is a szemünk sarkában elég komoly ára van a többi nemzet fiainál és lányainál. Milyen sajátosan, erre egyébként éppen mert azt mondjuk, hát a sport ilyen, hát ez a természetes, néha győzünk, néha vesztünk, tulajdonképpen ennek a jelentőségét nem is szoktuk különösebben tudatosítani.A második gondolat így szól: Az emberi természetünkből ráadásul az is adódik, hogy a szembenállás adja a legtágabb terét annak, hogy magunkat megerősítsük, és hogy jól meg tudjuk mondani, hogy kikhez is tartozunk mi igazán.(3) Ráadásul nagyon hajlamosak vagyunk arra, mert hogy a közösséghez, a csoportunkhoz, a felekezeteinkhez való tartozás valóban az önazonosságunknak a része, hogy meg tudjuk mondani, hogy ki vagyok én, kikhez tartozom és hol a helyem, hogy természetesen azt, ahova tartozunk, azt a csoportot vagy közösséget szívesen idealizáljuk. Nyilván egyszerű ennek a logikája, hogyha én egy jó társaság tagja vagyok, az rám nézve is jó fényt vet. Ha én azt mondom: „Őhozzájuk és őhozzájuk tartozom.”, hát akkor máris kihúzom magam, mert én, én ott vagyok. Ezért aztán, mert szeretjük – akármennyire is néha nem úgy tűnik, hogy így van – idealizálni azt a világot, aminek a részei vagyunk, és ahova tartozunk.Ez nyilván nagyon sok negatív következménnyel is tud járni. Például azzal, hogy az idealizálásban – mert minél inkább idealizálunk valamit, vagy valakit, annál inkább – elléptünk a realitásoktól. A realitásvesztés pedig nem szokott jót tenni a kommunikációnak, vagy az egymás megértésének.(4) Aztán a negyedik gondolat… ez kapcsolódik nagyon a harmadikhoz. Nagyon gyakran azt is látjuk, hogy persze fölismerjük, hogy „Na, nem vagyunk mi annyira ideálisak, na azért…, azért nem csinálunk mi mindent annyira jól.” Mi történik könnyen ilyenkor? Tulajdonképpen még e mögött is az lehet, hogy azt gondoljuk, hogy „De jól kéne csinálni!”, hogy folytathassuk önmagunk idealizálását. Ezért aztán az a fajta kritika, amit gyakran befelé viszünk, az nem egyszer egyébként azt az egységet is elég komolyan tudja veszélyeztetni, aminek az érdekében egyébként elkezdtük a kritikánkat gyakorolni.(4) Most aztán, a következő. Ez a mi világunkra, az egyházi világunkra még sokszorosabban jellemző. Minél inkább egy olyan közösséghez, vagy csoporthoz tartozunk, amely nagyon világosan valósít meg komoly emberi értékeket, minél inkább egyetemes értékeket valósít meg, annál inkább hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy a MI az egyenlő a Mindenkivel. Hát hogy mi nagyjából, mi vagyunk a mindenki, és a többiek meg már úgy szép lassan megérkezhetnének, vagy fölfoghatnák, hogy itt a helyük. Mert hát mi itt egyetemes értékeket élünk meg, és Jézusra hivatkozva nyilvánvaló, hogy egyetemes értékeket élünk meg. És éppen ennek okán tulajdonképpen egy sajátos csapdába is tudunk kerülni. Minél jobban működik egy közösség, abból a szempontból, hogy értékeket valósít meg, és azok egyetemes érvényűek, annál könnyebben gondolhatja azt, hogy ő a Mindenki. És ezért egy sajátos logikai ellentmondásba kerülünk: A MI azt gondolja, hogy a Mindenki az ő része. Csak ennek még most valahogy realizálódnia kell. Hát miközben nyilvánvaló fordítva van ez, hogy a MI a Mindenkinek a része, és MI sosem leszünk a Mindenki.(5) És azután van itt még egy sajátos dolog, ez pedig az, hogy minél inkább egy kisebbséghez tartozunk, az annál jobban megerősít bennünket az önazonosságunkban. Ha valaki a többséghez tartozik, hadd mondjam itt a példát. Mikor a polgárjogi küzdelmek a tetőfokukra hágtak az Egyesült Államokban, akkor valaki a következő kijelentést tette. „Az Egyesült Államokban fehérnek lenni, az azt jelenti, hogy egyáltalán nem kell foglalkoznunk azzal, hogy fehérek vagyunk. Az Egyesült Államokban négernek lenni azt jelenti, hogy folyton azzal kell foglalkozni, hogy négerek vagyunk.”És mi ebből a szempontból, katolikusként nagyon sajátosan mind a két létezést ismerjük. Ismerjük azt, hogy mit jelent kisebbségben lenni, mert a mai magyar társadalomban kisebbségben vagyunk, ez egészen nyilvánvaló. Még akkor is, ha különböző keresztelési statisztikákat tudunk mondani, akkor is kisebbség vagyunk. És nagyon is érezzük, hogy a kisebbséghez való tartozásunk az elég jól és elég világosan meg tudja mondani, hogy mi is a különbség MI, a kisebbség, és úgy általában a többiek között. Ennek nagyon nagy ereje tud lenni befelé, mert elég jól meg tudunk szilárdulni közben. De például, hogy mást ne mondjak, a keresztény missziónak nem tesz jót, hogy mi a kifelé való kritikus pillantásunkkal nagy örömmel vesszük tudomásul, hogy mi aztán meg tudjuk mondani, hogy kik vagyunk, de ez valamiképpen a többséggel szembe tud állítani bennünket, vagy hogy az ő bőrükön mondjuk meg, hogy mi kik is vagyunk, és ennek nagyon tudunk örülni.És aztán a keresztény felekezetek összefüggésében pedig mi vagyunk a többség. Többségben lenni nagyon gyakran azt jelenti, hogy érzéketlennek lenni a kisebbség felé. Fehérnek lenni azt jelenti, nem kell vele foglalkozni. Ezért tulajdonképpen még azt is kellene mondanunk, hogy mindenféle keresztény kisebbségeknek és felekezeteknek hazánkban az erős szavát nekünk sokkal nagyobb toleranciával kellene fogadnunk, egyszerűen azért, mert ez a kisebbségi létezés logikájából fakad. De nagy dolog lenne az, hogyha ezek alapján az ismérvek alapján egy nagyon természetes, nagyon a realitásokat figyelembe vevő látásmóddal, egyszerűen tudomásul tudnánk venni azt, hogy ezek tényszerű dolgok, és hogy az ökumené az kifejezetten kihívásokat intéz felénk, mégpedig éppen ott, ahol bizonyos szempontból a legkevésbé szeretjük ezeket a kihívásokat, mert ott van szükségünk a legnagyobb stabilitásra, és önazonosságra, és önbecsülésre.Ezért aztán szerintem az egységre való törekvésünknek a témáját, vagy a nehézségét egyáltalán nem érdemes idealizálni. Hogy milyen komoly föladat ez, és hogy a föltételeket magunkban volna érdemes alapvetően elkezdeni megteremteni, az éppen az ökumenikus mozgalom picit több, mint 100 évének a történetéből jól látható. Hogyha az egyszerűbb lenne, már régen előrébb tartanánk. De úgy tűnik, egyáltalán nem egyszerűbb, mert éppen nagyon sajátosan, lényegileg érint minket. De nagy dolog lenne tehát az, hogy az önbecsülésünket, az önértékelésünket, a valahova tartozásunkat, azt alapvetően tudnánk olyan rugalmasan és szilárdan viselni, és állítani, hogy ne legyen szükségünk ehhez a másokkal való szembenállásra, a másokkal való konfrontációra, mert hogy az a nélkül is elég biztos, elég világos és elég szilárd bennünk.