Jn 1,1-18 - Karácsony, Jézus Krisztus születése (C év)

2012.12.25.

Megosztom
Elküldöm

Olvasmány: Iz 52,7-10

Milyen szép a hegyeken annak lába, aki örömhírt hoz, aki békét hirdet, aki jó örömhírt hoz, aki szabadulást hirdet; aki azt mondja Sionnak: ,,Királyként uralkodik Istened!' Hallgasd! Őreid felemelték hangjukat, együtt ujjonganak, mert szemtől szemben látják, amikor visszatér az Úr Sionra. Örvendjetek, ujjongjatok együtt, Jeruzsálem romjai! Mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Felfedte szent karját az Úr, minden nemzet szeme láttára; és meglátja a föld minden határa Istenünk szabadítását.

Szentlecke: Zsid 1,1-6

Sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső napokban pedig Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé rendelt, aki által a világokat is teremtette, s aki -- mivel az ő dicsőségének fénye és lényegének képmása, és mindent fenntart hatalmának igéjével --, miután a bűnöktől megtisztulást szerzett, a Fölség jobbján ül a magasságban [Zsolt 110,1]. Mert annyival kiválóbb az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Hiszen melyik angyalnak mondta valaha: ,,Fiam vagy te, én ma szültelek téged' [Zsolt 2,7]? És ismét: ,,Én Atyja leszek, ő pedig a fiam lesz?' [2 Sám 7,14] Amikor pedig újra bevezeti elsőszülöttjét a földkerekségre, így szól: ,,És imádja őt Isten minden angyala!' [MTörv 32,43G]

Evangélium: Jn 1,1-18

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt föl nem fogta. Volt egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Tanúskodni jött, hogy tanúskodjék a világosságról, s mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. Az Ige testté lett, és köztünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tesz róla, és hirdeti: ,,Ő az, akiről ezt mondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én.' Mi mindnyájan az ő teljességéből merítettünk kegyelemből kegyelmet. Mert a törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta: az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

Szentbeszéd

Karácsony üzenete, ahogy arról az éjféli misén is szóltunk, egy mondatban is összesűríthető: „kis fény, nagy világosság”. János apostol és evangélista erről a világosságról beszélt. Óriási dolog az, hogy itt vagyunk, és értjük, sejtjük ennek a kicsi fénynek a titkát, hogy nem a nagy fényességet keressük, hanem a kicsi fényt keressük. Mert tudjuk, hogy a kicsi fényből árad a hatalmas világosság, és ezért a nagy fény nem csábít el bennünket, akármennyire káprázatos, akármennyire hívogató. Sokszor az a nagy fényesség inkább elvakít bennünket, vagy éppenséggel káprázatot hoz. Mi, keresztény emberek ismerjük a titkot. Nem értjük, nem tudjuk, de ismerjük. S a titok így szól: „itt van ez a kicsi fény, amiből nagyon nagy világosság származik”. Igen ám, de hogy ha saját életünkre gondolunk, vagy a pásztorokra: eltölti őket a fény, de aztán nem maradnak a fényben, hanem elindulnak, hogy megkeressék azt a picike lángocskát, és elérkeznek Jézushoz, és aztán ahogy visszamennek, vissza a dolgukra, szokásos életükbe, bár talán megváltozva, akkor a szerző azt mondja: „és magasztalták, dicsőítették Istent”. Miért van az, hogy akik befogadják ezt a fényt, elkezdik magasztalni és dicsőíteni Istent? Min múlik ez? S az első gondolatunk rögtön ehhez kapcsolódik, hogy amikor elmennek, és a betlehemi jelenet valóságosan lejátszódik, mit látnak? Tulajdonképpen látnak egy fiatal nőt, látnak egy idősebb férfit, látnak egy pici babát, aki éppenséggel pont olyan, mint bármelyik kicsi baba. És látják nyilván ott azokat az állatokat, azokat a szereplőket, akik még jelen vannak. Nem látnak semmi rendkívülit. A kérdés azonban az, hogy miközben nem látunk semmi rendkívülit, észrevesszük-e a rendkívülit? Mert ez lehetséges. Egy ősi indián mondás szerint az a valaki lát, aki amikor valamire tekint, akkor fölismeri a kézzelfoghatót és a nem kézzel foghatót egyszerre. Ezért aztán mindenki, aki Jézusra tekint, és látja a kézzelfoghatót, és a nem kézzelfoghatót egyszerre, ő valamiképpen belemerítkezett Istennek a titkába. De hát nem így van? Mikor József vagy Mária ránéznek a pici babára, nem egyszerűen csak egy kisgyereket látnak, hanem azt látják: „nahát, ez az én kisfiam”. És amikor ránéznek, ahogy szép lassan telik az idő, és mélyül a megértés, azt mondják: „hát nem csak egy kisgyereket látok, valamiképpen Isten fia ő”. Ez a megfoghatatlan, de a megfoghatatlant is fölfedezhetjük, miközben a megfoghatót látjuk. Min múlik az, hogy valaki látja egyszerre a megfoghatót és a megfoghatatlant, amikor valakire, vagy valamire néz? Ahogy látjuk az életet, látjuk-e egyszerre benne a megfoghatót és a megfoghatatlant? Ez már nem Istenen múlik, ezt bátran mondhatjuk, hiszen Jézusban Isten megtestesült és megmutatja magát. A mi erőfeszítésünkre is szükség van ahhoz, hogy lássuk egyszerre a magfoghatót és a megfoghatatlant.Egyszer valaki hallgatott egy előadást, pszichiáter volt az illető, és aztán megbeszélte ezt a barátaival, s ő lelkendezett, hogy micsoda nagyszerű előadás volt. A többiek pedig fanyalogtak, azt mondják: „kicsit hosszú volt, kicsit túlságosan körülményesen fejtett ki ezt-azt”, vagy „jaj, hát az az egy-két történet, kicsit kevesebb is elég lett volna”. S a pszichiáternek ez az élmény szöget ütött a fejébe: miért van az, hogy ő azt mondja: „életem egyik legjobb előadása”, mások meg fanyalognak? Min múlhat ez? S akkor egy picit utánanézett ennek, és a következőre jutott: nagyon sokan vannak úgy, hogy például egy előadást hallgatva is nem fektetik be a megfelelő energiát a hallgatásba; a megfelelő energiát a nézésbe, vagy a szemlélésbe. Tulajdonképpen elég kényelmesek vagyunk. Istentől is azt várjuk: essen jól a leülés, kényelmes is legyen, és Isten nyűgözzön minket le. Ezt nagyon szeretjük. Végülis még el is jövünk, oda is szánjuk magunkat annak, hogy Isten akkor a mi kényelmességünkben megjöjjön és nyűgözzön le. A kinyilatkoztatás nem erre a rugóra jár, hanem arra, hogy éppenséggel sokszor valami kápráztató fényből elindulunk, azért, hogy azt a picike kis fényt fölfedezzük. És ahhoz a mi erőfeszítésünk is kell. Az első gondolat tehát így szól: ha azt akarjuk, hogy Isten föltárja nekünk magát, akkor az egy ponton túl már biztos, hogy a mi erőfeszítésünk révén történik meg. És nem azáltal, hogy Isten még jobban megmutat valamit. Amit meg lehetett mutatni, megmutatta. Most a kérdés: elég energiát fektetünk-e bele a nézésbe, meg a hallgatásba?Második dolog: mit jelent az, hogy Jézus megszületett és az Isten emberré lett? Azt jelenti, hogy ettől kezdve most már az Istent és az embert egyben láthatjuk. És milyen sokan vannak olyanok: külön gondolkodnak, okoskodnak Istenről, és nem jutnak nagyon előre. Mások az emberen gondolkodnak és töprengenek és kutatják és nem jutnak igazán előre. Aztán olyanok is vannak, akik azt mondják, érdemes Istent és az embert egy közös képre helyezni. És nézik az Istent és az embert egymás mellett, és ők se jutnak sokra. Mi segít bennünket ahhoz, hogy messzebb jussunk, mintha csak külön-külön, vagy akár egy képen lássuk az Istent és az embert. Éppenséggel, hogyha a kapcsolatukat nézzük. Ahogy az Isten és az ember közös kapcsolatban vannak egymással. A kapcsolatnak a föltárása visz bennünket tovább. Ezért nem elégséges, ha csak külön látjuk az Istent és az embert, vagy csak egy közös képre helyezzük őket, hanem hogy mi történik köztük, mi történhet köztük. Sokan mondják ezt: „az ember az Isten tenyerén él”. Ez egy szép kép, de nem tár föl mindent. Ezért aztán sokan hozzáteszik: „igen, így van ez, az ember az Isten tenyerén él, és amikor elköltözünk ebből a világból, akkor az történik, hogy Isten áttesz minket egyik tenyeréből a másikba”. Szép kép...de nem elég. Mert éppen a Karácsony a következő képet is hozza: „az Isten az ember tenyerén él”. És az ember az Istent az egyik tenyeréből átteszi a másikba aztán a másikból az egyikbe. Aztán az ember megteheti azt, hogy ezt az Istent átöleli, ringatja, dajkálja, nevelgeti. Ha ezt a két képet egyben látjuk: az ember ott él Isten tenyerén, és isten ott él az ember tenyerén. És hogy ha ezt a kettőt már egyben látjuk, akkor tudunk valamit arról mondani, ki is Isten, ki is az ember, mit jelent a Karácsony titka.Aztán a következő gondolat, hogy ezért, ebből is következik, hogy az Örömhír nem mindig nyűgöz le bennünket, sőt sokszor a mindenféle egyéb hír mellett el is tud tűnni. Nem egyszer a mi tudatos keresésünk, kutatásunk kell ahhoz, hogy az Örömhírt felfedezzük. Ahogy a pásztorok elindulnak, hogy megkeressék az „Örömhírt”, hiszen Jézus maga az „Örömhír”. Ha szabad így mondani: jön, érkezik valamiféle üzenet, de hogy az „Örömhír” legyen, ahhoz én is kellek. Hiába mondják azt az angyalok: „nagy örömet hirdetek nektek, megszületett a világ Megváltója” - ez még csak „hír”. Az angyaloknak már „Örömhír”, a pásztoroknak még nem. Hogy „Örömhírré” legyen egy hír, ahhoz mi magunk is kellünk, hogy bennünk egy hír örömmé váljék. Az már a mi részünk, ami oldalunk. Tegnap néztem egy picit a televízióban az egyik filmet, ha jól emlékszem ez a „Bakancslista” című film. Két idős ember, mindkettő tudja, hogy nemsokára meg fognak halni, elindulnak, hogy még megtegyenek, megnézzenek a világból valamit, ami olyan szép, ami nélkül nem akarnak innen elmenni. S aztán van egy jelenet, az egyikőjük kérdi a másikat: „te hallottad azt a mondást, hogy állítólag mikor Isten elé kerülünk, akkor két kérdésre kell majd válaszolnunk?”. A másik nem hallotta, de nyilván érdekli, mert nemsokára megtörténik, azt mondja: „nem tudom, mi az?” „Az egyik kérdés így szól: volt-e örömöd az életben?” Elgondolkodik rajta, kicsit elmosolyodik: igen volt. Ha a másik is ilyen lesz, akkor nem állunk rosszul. Aztán a férfi továbbkérdezi az ismerősét, barátját: „Igen ez volt az első kérdés, a második így szól: okoztál-e örömöt másoknak?” Ott már behúzza a nyakát ez a valaki - ez már nehezebb kérdés. És innen eljuthatunk oda, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy a hír bennünk Örömhírré lesz? A hír bennünk Örömhírré akkor lesz, ha mi magunk Örömhírré válunk. Nem arról van szó, hogy vagyunk ahogy vagyunk és hirdetünk valamit ... vagyunk, ahogy vagyunk, és beszélünk valakiről – ez roppant kevés. Ha mi magunk nem válunk Örömhírré mások számára, akkor az Örömhír, a Hír nem lett bennünk örömmé, vagy Örömhírré. Ez akkor a harmadik gondolat, és jöjjön akkor a negyedik.A negyedik pedig: rögtön egy történetet hadd mondjak el Edisonról. 99 évvel ezelőtt történt, 1914 decemberében. Edisonnak az egész műve, az alkotása, az az intézmény, ahol ő a kutatásait, a kísérleteit, a föltaláló művét létrehozta – porig égett. És ott nézte, ahogy lobognak a lángok, és minden ízzé-porrá válik. Edison szólt a fiának: „fiam, légy szíves szólj anyádnak, jöjjön ki, mert ilyet nem lát mindig.” És akkor végignézték, ahogy a 67 éves Edisonnak az egész életműve a láng martaléka lesz. Másnap reggel odamentek a munkatársai, ott volt Edison, és a következőt mondja a kollégáinak: „tudjátok, ez egy nagy lehetőség, azért, mert most az összes tévedésünk elveszett, az összes tévedésünk megsemmisült...most aztán nekiláthatunk tiszta lappal”. És milyen a történelem: három hét múlva Edison elkészítette a világ első fonográfját. Ez valamiképpen arról szól számomra, hogy valakiben egy hír („most égett le az egész életműved”), örömhírré lesz. Addig-addig nézi, dolgozik vele, míg örömhírré nem lesz, és ebből az örömhírből aztán születik valami. És nemcsak születik valami, hanem ő is valakivé lesz közben. Tehát Karácsony: kicsi fény, nagy világosság, és nagy örömmel mondhatjuk, hogy ez a kicsi fény éppen elég nekünk.