Mt 26,14-27.66 - Virágvasárnap

2023.04.02.

Megosztom
Elküldöm

„Két rablót is keresztre feszítettek vele: az egyiket jobbról, a másikat balról.”

Olvasmány (Iz 50,4-7)

Izajás így jövendölt a Megváltóról: Ezt mondja az Úr Szolgája: „Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem.

Szentlecke (Fil 2,6-11)

Testvéreim! Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön, és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.

Evangélium (Mt 26,14-27.66)

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent Máté szerint

Mit adtok nekem, ha a kezetekbe juttatom őt?

Abban az időben: A tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: „Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom őt?” Azok harminc ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik.

Hogyan akarod, hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?

A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Hogyan akarod, hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?” Ő így felelt: „Menjetek be a városba, egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki: A Mester üzeni: Közel van az időm, és tanítványaimmal nálad költöm el a húsvéti vacsorát. A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát.

Ez az én testem, ez az én vérem.

Amikor beesteledett, a tizenkét tanítvánnyal asztalhoz telepedett. Miközben ettek, így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, közületek egyvalaki elárul engem!” Erre nagyon elszomorodtak, és sorra megkérdezték: „Csak nem én vagyok az, Uram?” Ő így válaszolt: „Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el engem. Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az Emberfiát elárulja! Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik!” Erre Júdás, az áruló is megkérdezte: „Csak nem én vagyok az, Mester?” Ő így felelt: „Magad mondtad!” Miközben ettek, Jézus kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, azután megtörte, és odaadta tanítványainak ezekkel a szavakkal: „Vegyétek és egyétek: ez az én testem!” Azután a kelyhet vette a kezébe, hálát adott, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mondom nektek, mostantól nem iszom a szőlőtő terméséből mindaddig, míg az újat nem iszom veletek Atyám országában.”

Megverem a pásztort, és szétszélednek a nyájból a juhok.

Ezután zsoltárokat énekelve kimentek az Olajfák-hegyére. Amikor odaértek, Jézus így szólt: „Ma éjszaka ti mindannyian megbotránkoztok bennem. Hiszen megírták: »Megverem a pásztort, és szétszélednek a nyájból a juhok.« De feltámadásom után majd előttetek megyek Galileába.” Ekkor Péter ezt mondta neki: „Ha mindnyájan megbotránkoznak is benned, én soha meg nem botránkozom!” Jézus ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma éjjel, mielőtt a kakas szól, háromszor is megtagadsz engem!” De Péter ismét így szólt: „Még ha meg is kellene halnom veled, akkor sem tagadnálak meg!” Ugyanígy fogadkozott a többi tanítvány is.

Szomorúság és keserűség vett erőt rajta.

Közben Jézus odaért velük a Getszemáni nevű kertbe. Így szólt tanítványaihoz: „Üljetek le itt, míg én elmegyek imádkozni!” Azután Pétert és Zebedeus két fiát magával hívta. Egyszerre szomorúság és keserűség vett erőt rajta. Ezt mondta nekik: „Halálosan szomorú az én lelkem. Maradjatok itt és virrasszatok velem!” Azután kissé távolabb ment tőlük, arccal a földre borult és így imádkozott: „Atyám! Ha lehet, múljék el tőlem ez a kehely, de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te!” Azután odament a tanítványokhoz, és alva találta őket. Ezt mondta Péternek: „Hát képtelenek vagytok egy órát virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! Mert a lélek kész, de a test erőtlen.” Azután másodszor is elment és imádkozott: „Atyám, ha nem múlhat el ez a kehely anélkül, hogy ki ne innám, legyen meg a te akaratod!” Majd visszatérve ismét alva találta őket. A szemük ugyanis nagyon elnehezedett. Otthagyta őket, és ismét elment imádkozni, harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal. Azután odament a tanítványokhoz, és így szólt: „Aludjatok csak nyugodtan, és pihenjetek! Íme, elérkezett az óra, amikor az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Keljetek fel, menjünk! Nézzétek, megérkezett, aki elárul engem!”

Kezüket Jézusra emelték és foglyul ejtették őt.

Még beszélt, amikor íme, odaért Júdás, egy a tizenkettő közül, és vele a főpapoktól és a nép véneitől egy nagy csapat, kardokkal és husángokkal fölszerelkezve. Az, aki elárulta őt, ebben a jeladásban egyezett meg velük: „Akit megcsókolok, ő az, őt fogjátok el!” Mindjárt oda is lépett Jézushoz és így szólt: „Üdvöz légy, Rabbi!” Azután megcsókolta. Jézus ezt mondta neki: „Barátom, miért jöttél?” Közben a többiek már kezet is emeltek Jézusra, és foglyul ejtették. Ekkor íme, egy azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta és a főpap szolgájára sújtott: levágta az egyik fülét. Ekkor Jézus így szólt hozzá: „Tedd csak vissza hüvelyébe a kardodat! Mert kard által vész el, ki kardot ragad! Vagy azt hiszed, nem kérhetném Atyámat, s nem küldene segítségemre akár tizenkét légió angyalnál is többet? De akkor hogyan teljesednék be az Írás, amely szerint ennek meg kell történnie?” Abban az órában így szólt Jézus a csapathoz: „Mint valami rabló ellen, úgy vonultok fel kardokkal és dorongokkal, hogy elfogjatok. Nappal a templomban ültem és tanítottam, ott nem fogtatok el!” Mindez azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor a tanítványok mindnyájan elhagyták őt, és elfutottak.

Látni fogjátok az Emberfiát, hogy a hatalmas Isten jobbján ül.

Akik Jézust elfogták, elvezették őt Kaifás főpap elé, ahol ekkorra már összegyűltek az írástudók és a vének. Közben Péter messziről követte őt, egészen a főpap udvaráig. Odaérve leült odakint a szolgák közt, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. A főpapok pedig és az egész főtanács hamis bizonyítékokat kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák őt; de nem találtak, bár sok hamis tanú felsorakozott. Végül előlépett kettő, és így szólt: „Ez azt mondta: »Le tudom rombolni az Isten templomát, és három nap múlva fel tudom építeni.«” Erre felállt a főpap és megkérdezte őt: „Nem felelsz semmit sem arra, amivel ezek vádolnak?” Jézus azonban csak hallgatott. Ekkor a főpap azt mondta neki: „Esküdj meg az élő Istenre és mondd meg nekünk, hogy te vagy-e a Messiás, az Isten Fia?” Jézus ezt válaszolta neki: „Magad mondtad! És mondom nektek: Ezentúl az Emberfiát a Hatalmas (Isten) jobbján látjátok ülni, és látni fogjátok őt eljönni az ég felhőin.” Erre a főpap megszaggatta a ruháját és így szólt: „Káromkodott! Mi szükségünk van még tanúkra? Lám, most ti is hallottátok a káromlást. Hogyan ítéltek?” Azok ezt válaszolták: „Bűnhődjék halállal!” Ezután szembeköpdösték, ököllel verték, mások pedig pofon ütötték, és kérdezgették: „Prófétálj, Messiás, ki ütött meg téged?”

Mielőtt a kakas szól, háromszor is megtagadsz engem.

Eközben Péter kint ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgáló, és megszólította: „Te is a galileai Jézussal voltál!” De ő mindenki hallatára letagadta: „Nem tudom, mit beszélsz!” Amint a kapunál kifelé tartott, felismerte őt egy másik is, és így szólt az ott lévőkhöz: „Ez is a názáreti Jézussal volt!” Erre ő ismét tagadni kezdte, méghozzá esküvel, hogy: „Nem ismerem azt az embert!” Kis idő múltán az ott ácsorgók odamentek Péterhez, és így szóltak hozzá: „Közülük való vagy biztosan, elárul a kiejtésed is!” Most már esküdözni és átkozódni kezdett: „Nem ismerem azt az ember!” És azon nyomban megszólalt a kakas. Péternek ekkor eszébe jutottak Jézus szavai: „Mielőtt a kakas szól, háromszor is megtagadsz engem.” Kiment, és odakint keserves sírásra fakadt.

Átadták őt Poncius Pilátus helytartónak.

Amikor reggel lett, a főpapok és a nép vénei meghozták a döntést Jézus ellen, hogy halállal büntetik őt. Megkötözték, azután elvezették és átadták Pilátus helytartónak.

Nem szabad a kincstárba tenni, mert vérdíj volt!

Amikor Júdás, az áruló látta, hogy (Jézust) elítélték, tettét megbánva visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek. Ezt mondta nekik: „Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el!” Azok így szóltak: „Mi közünk hozzá? Ez a te dolgod!” Ő erre az ezüstöket eldobta a templomban, azután elment s felakasztotta magát. A főpapok összeszedték a pénzt, de ezt mondták: „Nem szabad a templomkincstárba tenni, mert vérdíj volt!” Megtanácskozták a dolgot, azután megvették rajta a fazekas telkét az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják azt a földet mindmáig Vérmezőnek. Ekkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta mondott: Fogták a harminc ezüstöt, a felbecsültnek árát; – Izrael fiai becsülték őt ennyire –, és odaadták a fazekas telkéért, amint az Úr megparancsolta nekem.

Te vagy-e a zsidók királya?

Közben Jézust a helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte tőle: „Te vagy-e zsidók királya?” Jézus ezt felelte: „Magad mondtad!” S miközben a főpapok és a vének vádaskodtak ellene, ő nem szólt egy szót sem. Pilátus végül megkérdezte: „Nem hallod, mi mindennel vádolnak?” Ő azonban neki sem válaszolt egyetlen szóval sem, és a helytartó nagyon csodálkozott ezen. Szokásban volt, hogy az ünnep alkalmával a helytartó szabadon bocsát egyet a foglyok közül, akit a nép kíván. Volt akkor egy Barabás nevezetű, hírhedt rabjuk. Amikor összegyülekeztek, Pilátus megkérdezte: „Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül: Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak is neveznek?” Tudta ugyanis, hogy csak irigységből adták őt a kezébe. Míg ott ült ítélőszékében, a felesége üzenetet küldött neki: „Ne avatkozz annak az igaznak a dolgába! Ma éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta!” De a főpapok és a vének felbiztatták a népet, hogy Barabást kérjék, Jézust pedig veszítsék el. Amikor tehát a helytartó feltette a kérdést: „Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül?”, ők ezt válaszolták: „Barabást!” Erre Pilátus megkérdezte: „És mit tegyek Jézussal, akit Krisztusnak neveznek?” Mindannyian ezt felelték: „Keresztre vele!” Ő újra kérdezte: „De hát mit követett el?” Mire azok még hangosabban kiáltozták: „Keresztre vele!” Pilátus látta, hogy semmire sem megy velük, sőt, csak fokozódik a zavargás. Ezért vizet hozatott, és a nép szeme láttára megmosta a kezét ezekkel a szavakkal: „Én ártatlan vagyok ennek az igaznak vére ontásában. Ez a ti dolgotok!” Erre az egész nép így kiáltott: „A vére rajtunk és a gyermekeinken!” Ekkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és elrendelte a keresztre feszítést.

Üdvöz légy, zsidók királya!

A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és köréje gyűjtötték az egész helyőrséget. Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből koronát fontak, és a fejére helyezték, a jobbjába pedig nádszálat nyomtak, azután térdet hajtva előtte így gúnyolták: „Üdvöz légy, zsidók királya!” Közben leköpdösték, elvették tőle a nádat, és a fejét verték vele. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruháiba, és elvezették, hogy keresztre feszítsék.

Vele együtt két rablót is megfeszítettek.

Amint kifelé haladtak, találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel; őt kényszerítették, hogy vigye (Jézus) keresztjét. Végül odaértek arra a helyre, amelyet Golgotának, azaz Koponyák helyének hívnak. Itt epével kevert bort adtak neki. Ő megízlelte, de nem kért belőle. Azután keresztre feszítették. Sorsot vetve szétosztották egymás között a ruháit, majd letelepedtek ott, és őrizték. Feje fölé odaírták elítélésének okát: „Ez Jézus, a zsidók királya.” Ugyanakkor két rablót is keresztre feszítettek vele: az egyiket jobbról, a másikat balról.

Ha Isten Fia vagy, szálj le a keresztről!

Akik arra jártak, káromolták őt, bólogattak a fejükkel és ezt mondták: „Le akartad rombolni a templomot, és harmadnapra fölépíteni? Szabadítsd hát meg önmagadat! Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!” Ugyanígy gúnyolták őt a főpapok is az írástudókkal és a vénekkel együtt: „Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni! Ha Izrael királya ő, hát jöjjön le most a keresztről, és hiszünk benne! Bízott az Istenben? Mentse meg őt most, ha akarja! Hiszen azt mondta: Az Isten Fia vagyok!” Ugyanígy gyalázták őt a vele megfeszített rablók is.

Éli, Éli, lámá szábáktáni?

Hat órától sötétség borult az egész földre kilenc óráig. Kilenc óra körül Jézus hangosan felkiáltott: „Éli, Éli, lámá szábáktáni?, azaz: Istenem, Istenem! Miért hagytál el engem?” Az ott állók hallották ezt, és egyesek megjegyezték: „Ez Illést hívja!” Egyikük mindjárt odafutott, fogott egy ecetbe mártott szivacsot, rátűzte egy nádszálra, és inni adott neki. A többiek azonban ezt mondták: „Hadd lássuk, eljön- e Illés, hogy megszabadítsa?” Jézus pedig még egyszer hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.

(Most térdre borulunk, és egy keveset csendben időzünk.)

Ekkor a templom függönye kettéhasadt, felülről egészen az aljáig. A föld megmozdult, a sziklák megrepedtek. Sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Az ő feltámadása után előjöttek a sírokból, bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek láttára igen megrémültek, és így szóltak: „Ez valóban Isten Fia volt!” Sok asszony is volt ott. Messziről figyelték mindazok, akik Galileától kezdve követték őt és szolgáltak neki. Köztük volt Mária Magdolna, azután Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak az anyja.

József a saját, új sírboltjába helyezte Jézus testét.

Amikor beesteledett, jött egy Arimateából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is Jézus tanítványa volt. Bement Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Pilátus elrendelte, hogy adják át neki. József levette a testet, beburkolta tiszta lenvászonnal, és saját, sziklába vájt, új sírboltjába helyezte. A sír bejárata elé nagy követ gördített, és elment. Mária Magdolna és a másik Mária ott ültek a sírral szemben.

Van őrségetek: őrizzétek ti, ahogy tudjátok!

Másnap, vagyis a készületnap elmúltával a főpapok és a farizeusok összegyűltek Pilátus előtt, és így szóltak: „Úgy emlékszünk, hogy ez a csaló még életében ezt mondta: Harmadnapra feltámadok. Rendeld hát el, hogy harmadnapig őrizzék a sírt, nehogy odamenjenek tanítványai és ellopják, aztán így szóljanak a néphez: Feltámadt a halottak közül! Ez a csalás rosszabb lenne az előzőnél!” Pilátus azonban csak ennyit mondott: „Van őrségetek: őrizzétek ti, ahogy tudjátok!” Erre azok elmentek, lepecsételték a követ, és őrséget állítottak a sírbolt elé.

Vasárnapi beszéd

Virágvasárnap sosem merészelek hosszan beszélni, csak épp egy picit, talán elsősorban azért, hogy ne okozzak csalódást. S hogyha össze kellene foglalnom, hogy mi is lenne az, amivel kapcsolatosan szólnék, akkor ez nem is egy gondolat lenne, sokkal inkább egy kép, és ez az a kép, ahogyan látjuk Krisztust, fölfeszítve a keresztre, és mellette még két embert. Erről a képről szeretnék csak néhány gondolatot szólni.

Mégpedig hogyha a Passiót, Jézus szenvedéstörténetét most meghallgatva megnézzük azt, hogy mi is történik itt ennek a képnek az összefüggésében: Jézus, és hogy mondja a szentíró, Máté, hogy vele együtt fölfeszítettek két gonosztevőt. És az egész evangéliumi történetben, ahogyan halljuk Jézusnak a szenvedése történetét, kiemelhetnénk ezt, hogy már a legelején azt halljuk, hogy Jézus együtt van a tanítványaival, a tanítványok vele vannak. És azután mire vágyik? Hogy velük együtt elkölthesse a húsvéti vacsorát. Azután, amikor elkölti velük együtt ezt a vacsorát, akkor azt mondja nekik: „Többet nem eszem a szőlőtő terméséből addig a napig, amíg veletek együtt nem iszok majd valami egészen újat, veletek együtt ott, az Isten közelében.” Azután, mit mond, amikor kimennek a Getszemáni-kertbe? „Virrasszatok velem! Kérlek, velem együtt virrasszatok!” Azután, amikor kihallgatják, amikor keresik, hogy mi is legyen az, amivel majd elítélik őt, akkor mit mond Jézus? „Látni fogtok engem az Istennel, a mennyei Atyával együtt leszek, ott fogok ülni a Teremtő Isten jobbján.”

Aztán, ahogyan ezt indítottuk, ezt mondja az evangélista: „És vele együtt fölfeszítettek még másik két embert.” És amikor Jézus imádkozik, akkor elkezdi a 22. zsoltárt imádkozni, hogy „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” Szó sincs róla, hogy azt imádkozná itt, hogy Isten őt elhagyta, hanem az imádságon keresztül jut el majd oda, hogy a legfontosabb nekem az a bizalmam és hitem, hogy mikor bárki azt gondolná, és ezzel vádolnak, ember, hogy nincs vele az Isten, hogy elhagyta az Isten, hogy én tudom, hogy Isten nem csak én velem van, hanem Isten minden emberrel ott van, azokkal is, akik most gúnyolnak engem. Ez a 22. zsoltár, ha van kedvetek, olvassátok majd el otthon.

És akkor most már csak két rövidke gondolat, hogy egy picit még tágabb összefüggésbe helyezzük a passió történetét. Amikor Jézus születik, a foganásakor, mit mond Gabriel angyal? „Emmánuelnek fogják hívni, ami azt jelenti, velünk az Isten.” És azt mondja az angyal, a próféták ígéretei teljesednek be Jézussal, és Jézus az a valaki, akit így hívhatunk, hogy velünk az Isten. Így is mondhatnám, ez Jézus lényege, hogy velünk az Isten.

És akkor nézzük meg a sötétség órája felől ugyanezt a képet. Ez pedig, hogy van az árulás? Az árulás úgy van, hogy Jézus azt mondja: „Egy olyan valaki árul el engem, aki velünk együtt van. Aki velem együtt nyúl a tálba, egy olyan valaki árul el engem.” Aztán Péter, hogy fogadkozik? „Megyek és veled együtt meghalok.” És mi történik? Természetesen Jézussal együtt vele együtt nem hal meg. Azután, amikor megtagadja a mestert, mit mond? „Nem ismerem őt, nem voltam vele.” Azután mit mond a szentíró? Hogy a tanítványok – amikor Jézust elfogják – mindannyian elhagyták és elfutottak. És aztán a történet vége felé az asszonyok, akik ott vannak, így mondja a szentíró: „Messziről figyelték.” Nem voltak vele, messziről figyelték, hogy mi lesz ebből.

Ha most akkor néhány egyszerű szóban össze szeretném foglalni, hogy Jézus szenvedése, története ebben a képben mit ábrázolhat nekünk, akkor talán azt mondanánk, hogy ez a kép mit üzen? Azt üzeni, hogy Jézus az a valaki az ígéretektől a próféták jövendölésén keresztül a Szentlélek elküldésén át egészen odáig, hogy majd vele együtt ott leszünk a paradicsomban, egészen odáig, hogy Isten az a valaki, aki velünk van. De most ha ennyit mondok, azt mondjátok, hát jó, hát persze. De mit jelent ez, hogy Jézus az a valaki ott a kereszten, aki velünk van? Az azt jelenti, hogy Jézus az a valaki, aki ott van a tanítványokkal, velük van. De az a valaki, aki ott van az írástudókkal és farizeusokkal is. De az a valaki, aki ott van a vámosokkal is, és az a valaki, aki ott van a bűnösökkel is, és az a valaki, aki ott van a prostituáltakkal is, és az a valaki, aki ott van az árulókkal is, és az a valaki… És ezt végtelenségig mondhatnánk, hogy Jézus az a valaki, akire mikor azt mondjuk, hogy velünk az Isten, az azt jelenti, hogy Isten mindenkivel van. Hogy Isten az a valaki, aki mindenkivel van. És ezért ez a kép, ahogyan ott fölfeszítve Jézus, és mellette egy gonosztevő, akiről nem tudjuk, hogy valaha is megbánta a gonosz tetteit, vagy azt, hogy még gúnyolta is Jézust, aztán egy másik bűnös ember, aki egyszer csak hirtelen a fénynél azt mondja, hogy „Kérlek, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodban!”, És mi az ígérete ennek az embernek? „Még ma velem leszel a paradicsomban.”

Tulajdonképpen ez a három keresztre feszített személy, ez a kereszténység lényege. Nem pusztán az, hogy ott van Jézus keresztre feszítve, hanem vele együtt fölfeszítettek még másik kettőt, és Jézus velük volt. Valakivel, akire azt mondanánk, aki megtért és valakivel, akiről fogalmunk sincs, hogy tulajdonképpen mi lett vele, hogy Jézus velük van.

A második gondolat, hogy ennek mi a következménye? A következménye az, hogy Jézust ezen a földön senki nem sajátíthatja ki, nem mondhatja azt, hogy Jézus velem vagy velünk van, a szónak abban az értelmében, hogy akkor másokkal nincs. Az ember mikor rácsodálkozik erre, hogy Isten velünk van, az sosem jelenti azt, hogy másokkal nincs. Nézzük csak azt a három személyt ott a kereszten!

A harmadik, hogy ez azt is jelenti, hogy Jézus ezen a földön sosem volt bárki ellen, vagy bárkivel szemben, nem volt mások ellen és nem volt másokkal szemben, hanem következetesen mindig mindegyikünkkel volt. És ha most meg kellene ragadnunk, hogy miért ítélték halálra Jézust, akkor pontosan ezért. Azért, mert nem nézték el neki, hogy nem csak a farizeusokkal van, az írástudókkal, a főpapokkal és a nép véneivel. Megbotránkoztak benne, mert együtt volt a prostituáltakkal, a vámosokkal, a lázadókkal. És végül mi az, amit végképp nem bocsátottak meg neki? Az az, hogy Jézus nemcsak következetesen az egész élete során úgy élt, hogy „Veletek vagyok”, és ez azt jelenti, hogy mindegyikőtökkel, hanem amellett is következetesen kitartott, hogy azt mondja: „Én az Istennel vagyok. Én a mennyei Atyával vagyok és az Isten velem van.” Mert amikor vádolják ott a perében, mit mond? Azt mondja: „Látni fogtok engem, ott leszek a mennyei Atyával együtt, és ott ülök a jobbján.” És erre mit mond a főpap? „Káromkodott, most már mi is hallottuk, keresztre vele!”

Jézus kereszthalálához az vezet, hogy a foganásától, a születésétől, a föltámadásán át majd ott, ahogy vár bennünket, hogy együtt legyünk, ha szabad most ezt így mondanom, radikális következetességgel képviselte és élte, hogy „Veletek vagyok, és lehettek velem. Az Isten velem van, és én az Istennel vagyok.” És az ember, az egyesek és csoportok hajlamosak voltak erre azt mondani, hogy ez tűrhetetlen, hogy ez elfogadhatatlan. Ezért a záró gondolat így szól, hogy mi minél inkább akarunk Jézussal lenni, aki mindegyikünkkel van, minél inkább vele vagyunk, ez azt is jelenti, hogy annál inkább vagyunk mindenkivel ezen a földön.

(Az igeversek forrása: https://igenaptar.katolikus.hu/)

.