Az Alapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelően, illetve az alapító okirat 3. pontjában megnevezett alapítónak 2017. március 1. napján meghozott alapítói határozata alapján a Ptk. vonatkozó szabályozásainak való megfeleltetés céljából végrehajtott alapító okirat módosítással (hatályon kívül helyezett rendelkezések áthúzva, míg az új rendelkezések dőlten jelezve), közhasznú szervezetként működik tovább.

 1. Az Alapítvány neve:

Pálferi Alapítványa a Teljes Életért

Az Alapítvány rövidített neve:

Pálferi Alapítványa

 1. Az Alapítvány székhelye:

1056 Budapest, Honvéd utca 8. I. em. 2.  

 1. Az Alapítvány alapítója:

Pál Ferenc

1131 Budapest, Babér utca 17/b.

Alulírott Alapító jelen Alapító Okirat aláírásával a Ptk.-ban biztosított alapítói jogainak gyakorlására halála esetére, valamint, ha alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja kijelölőm Baják Gábor (an.: Gerendás Rozália) 1138 Bp., Róbert K. krt. 12/c VII/28. sz. alatti lakost.

A kijelölt személyre az Alapítóra vonatkozó rendelkezések az irányadók.

 1. Az Alapítvány alapítói vagyona:

300.000 Ft, azaz Háromszázezer forint, amely az alapító 300.000 Ft-os befizetéséből áll.

 1. Az Alapítvány céljai:

Az Alapítvány a testi, lelki, szellemi, társas, csoportos, spirituális egészség és jóllét megszerzésére, fenntartására, fejlesztésére, az egészség és a jóllét romlásának megelőzésére jött létre.

Az Alapítvány célja az ilyen célkitűzésű feladatot végző programok, személyek, csoportok, intézmények támogatása helyi, országos és országhatárokon átívelő szinten.

A fenti célok érdekében az Alapítvány tevékenységei:

5.1     ismertterjesztő programokat szervez, oktatási tevékenységet végez fiatalok és felnőttek számára, heti rendszerességű előadások és alkalmanként rendezett önismereti napok, kulturális rendezvények formájában,

5.2     egyes, térítés ellenében látogatható programok igénybevételét támogatja azon pályázó személyek részére, akik nem tudnának azokon anyagi eszközeik hiányában részt venni,

5.3     kutató tevékenységet végez az Alapítvány szolgáltatásait igénybe vevők között, felméri a programokon részt vevők motivációit, szükségleteit, az igénybe vevők szociális, kulturális összetételét, továbbá más intézményekhez kötődő humán-, és társadalomtudományi kutatásokban vesz részt,

5.4     sportrendezvényeket, test-, és mozgáskultúra fejlesztő programokat, kirándulásokat szervez és támogat,

5.5     szakemberek bevonásával egészséges, pszichés és szociális problémákkal küzdő személyek részére mentálhigiénés segítséget nyújt egyéni és csoportos formában,

5.6.    társkapcsolatra vágyó személyek részére programokat szervez, így elősegítve a pártalálást, a tartós párkapcsolatra való alkalmasság fejlesztését, családalapítást, valamint családok részére a családok mentális jóllétét elősegítő programokat szervez,

5.7     közösségformálás és értékközvetítés céljából széleskörű kulturális tevékenységet végez, szabadidős és kulturális programokat szervez és támogat,

5.8     környezetvédelemre, környezettudatosságra, energiatakarékosságra irányuló nevelést végez, ezzel kapcsolatos önkéntes akciókat szervez, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát hangsúlyozza a rendezvényein,

5.9     segítséget nyújt alkoholfüggőségben vagy más szenvedélybetegségben szenvedőknek és hozzátartozóiknak,

5.10   önismereti csoportokat szervez álláskereső, vagy az élethelyzetükön változtatni akaró embereknek,

5.11   más szervezetekkel együttműködve segíti a rászoruló, hátrányos helyzetű embereket, előmozdítja a középosztály szociális érzékenységét

 

Tevékenységei megvalósítása során:

 1. a) honlapján és egyéb, korszerű kommunikációs felületeken hozzáférhetővé teszi az általa szervezett önismereti előadásokat, gondozza és feldolgozza az azokban átadott önismereti tudásanyagot, és széles körben terjeszti
 2. b) mentálhigiénés, családsegítő, önismereti és spirituális műhelyeket hoz létre és támogat,
 3. c) honlapot üzemeltet, továbbá céljaihoz és működéséhez szükséges informatikai rendszereket fejleszt, vagy azok fejlesztését támogatja,
 4. d) széleskörű és sokrétű önkéntes munkára ad lehetőséget így elősegítve a társadalmi kohéziót és a társadalmi szolidaritást,
 5. e) szabadidős programokat szervez,
 6. f) konferenciákat, workshopokat, tréningeket szervez és támogat,
 7. g) tevékenységét rendszeresen és részletesen dokumentálja, annak eredményeit a honlapján – mindenki számára elérhetően – nyilvánosságra hozza,
 8. h) az Alapítvány céljaihoz kapcsolódó, és egyéb témákban ismeretterjesztő kiadványokat készít és publikál,
 9. i) alkotóműhelyeket hoz létre és támogat,
 10. j) előadásokat szervez,
 11. k) készségfejlesztő programokat szervez és támogat,
 12. l) ökumenikus felekezeti és vallásközi párbeszédet folytat és támogat,
 13. m) vizsgálja a céljaihoz kapcsolódó új tudományos ismereteket, tudományos ismeretterjesztést folytat,
 14. n) közösségszervező, csoportépítő és projektmenedzsment témájú képzéseket szervez,
 15. o) szervezeti működésében és cél szerinti tevékenységei megvalósításában a környezeti terhelés csökkentésére, a környezettudatos életmód képviseletére, terjesztésére és megvalósítására törekszik,
 1. Az Ectv. figyelembevételével az alapítvány céljának megvalósításához az alábbiakban felsorolt területeken a megjelölt jogszabályhelyek szerinti állami és önkormányzati közfeladatokat közvetlenül ellátó fentiekben meghatározott tevékenységeket, illetve azokhoz közvetve hozzájáruló, támogató közhasznú tevékenységeket folytat, ezzel hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez:
 2. a) Az 5.1. pontban írt, mentalhigiénés, pszichológiai ismeretterjesztő feladataival a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és a 23. § (4) bekezdés 16. pontjában írt közművelődési tevékenység önkormányzati közfeladatot, valamint a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 1. § (1) bekezdésére utalással a 3. § (1) bekezdés k) pontban írt tudományos kutatások eredményeinek társadalmi hasznosítása közfeladatot támogatja, közvetetten valósítja meg.
 3. b) Az 5.3. pontban írt alapítványi feladat útján a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti tudományos kutatások végzése állami közfeladatot támogatja, megvalósítását segíti elő, abban közreműködik.
 4. c) Az 5.4 pontban írt feladtával a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában és 23. § (5) bekezdés 17. pontokban írt meghatározott, az egészséges életmód feltételeinek megteremtése állami feladatokat közvetetten támogatja, segíti.
 5. d) Az 5.5, 5.6, 5.9 és 5.10. pontban írt, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások feladatával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és a 23. § (5) bekezdés 9. és 17. pontjában írt önkormányzati közfeladatot közvetetten valósítja meg; továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 35. § (1)-(2) bekezdésre utalással a 37. § (1)-(2) bekezdés és (3) bekezdés a-b), f-g) pontjaiban, valamint 38. (1) bekezdés c) pontjában írt egészségfejlesztést, a 79. §-ban írt megelőző ellátások és a 103. § (2) bekezdés a) pontjában írt lelki egészség megőrzése, fejlesztése és helyreállítása állami közfeladatot közvetetten támogatja.
 6. e) Az 5.7. pontban írt kulturális programszervező tevékenységével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4, 7, 15. pontjában és a 23. § (4) bekezdés 16. pontjában és a 23. § (5) bekezdés 13, 17. pontjában írt kulturális örökség helyi védelem, ifjúsági ügyek és az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (2) bekezdés a-c), g) pontban írt helyi közművelődési tevékenység önkormányzati közfeladat ellátását támogatja, segíti elő megvalósítást.
 7. f) Az 5.8. pontban írt környezetvédelmi nevelési feladatával a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény § (2) bekezdésében meghatározott állami és önkormányzati közfeladatot, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, a 23. § (4) bekezdés 12. pontjában írt önkormányzati feladatot, valamint a hulladékgazdálkodással összefüggő tevékenységével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában írt önkormányzati feladatot közvetetten támogatja, megvalósítását elősegíti.
 8. g) Az 5.11. pontban írt, a hátrányos helyzetű emberek segítése feladatával közreműködik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8, 8a, 10. pontjában, a 23. § (5) bekezdés 11, 11a, 12. pontjában írt önkormányzati feladat megvalósításában.

Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően bárki részesülhet.

 1. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 1. Az Alapítvány forrásai:
 2. a) az Alapító befizetése, mint alapítói indulótőke,
 3. b) az alapítványi tőke hozadékai, s az adományokkal megnövelt tőke hozadékai,
 4. c) bel- és külföldi magánszemélyek és jogi személyek adományai,
 5. d) pályázati támogatások,
 6. e) egyéb forrásból származó bevételek.

Az Alapítvány közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve vehet részt vállalkozásokban, azokkal közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységet végezhet.

Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, hanem azt a közhasznú céljai megvalósítására fordítja.

 1. Az Alapítvány vagyonának felhasználása:

Az Alapítvány javára rendelt vagyon egésze felhasználható az alapítványi célok elérése érdekében. Az alapítványi vagyon felhasználása pályázatok kiírása, ösztöndíj, eseti támogatás folyósítása, költségtérítés és természetbeni juttatás nyújtása útján történik.

A kuratórium a pályázatok kiírása során megjelöli az aktuális pályázat célját, az indulók lehetséges körét, a pályázat közzétételi módját (nyilvános, vagy a kuratórium által előre meghatározott körben közzétett), a pályázaton való részvétel feltételeit, a pályázat tartalmi kellékeit, a felosztandó összeg nagyságát (ideértve az adott cél szerinti juttatás-típusnak az egy pályázó által megszerezhető maximális összegét is), a pályázat benyújtásának helyét, módját és beküldésének határidejét, a pályázat elbírálásának szempontjait, határidejét és az eredményről szóló értesítés módját.

A pályázati felhívást nyilvánosan, vagy a kuratórium által előre meghatározott körben kell közzétenni, hirdetmény útján. A nyilvános közzététel az alapítvány honlapján történik.

A pályázatok elbírálására a kuratórium jogosult, aki az elbírálásra kijelölhet egy vagy több, a pályázóktól független kurátort (bíráló, illetve bíráló bizottság). A pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő legkésőbb 30 napon belül kell elbírálni, a titkosság, pártatlanság és szakszerűség követelményeinek figyelembe vételével, a meghirdetett bírálati szempontok alapján. A bírálat eredményéről minden pályázót igazolható módon értesíteni kell, továbbá a pályázati eredményeket (mint a kuratórium határozatait) az alapítvány honlapján nyilvánosan is közzé kell tenni.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz belföldi és külföldi magánszemélyek és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak. A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká, alapítói jogokat nem gyakorolhatnak.

A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozó az Alapítvány Alapító Okiratát különös tekintettel annak céljára elfogadja és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el.

Amennyiben a csatlakozó felajánlását meghatározott feltételekhez köti, vagy az Alapítvány céljai közül csak egyes meghatározott célokat kíván támogatni, úgy felajánlás elfogadásáról a Kuratórium dönt.

 1. Az Alapítvány kezelő ügyvezető szerve:
 2. a) Az Alapítvány kezelő ügyvezető szerve a három tagból álló Kuratórium. A Kuratórium tagjait az alapító kéri fel és bízza meg. A kurátorok megbízatása határozatlan időtartamra szól.

A Kuratórium tagjai:

Elnök:

Gláser András

1083 Budapest Füvészkert utca 4.

 

Tagok:

Musicz Erika

1033 Budapest, Kazal utca 9.

Tóth Katalin

1021 Budapest Kuruclesi út 50.

 

A kuratórium tagja nagykorú és cselekvőképes, büntetlen előéletű (vezető tisztségviselői foglalkozástól el nem tiltott) magyar állampolgár lehet.

Nem lehet a kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet a kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.

Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (Ptk. 3:22. §)

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig –

 1. a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 2. b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 3. c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárást alkalmazott, vagy ezt helyettesítő bírságot szabott ki,
 4. d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 1. b) A Kuratórium feladata, hogy az alapítványi vagyont kezelje, az Alapítvány képviseletét ellássa, továbbá, hogy eljárjon és döntsön minden, az Alapítvány működésével kapcsolatos ügyben.
 1. c) A Kuratórium akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van az ülésen.

A határozathozatal során minden tagot egy szavazati jog illeti meg.

A Kuratórium az Alapítvány tevékenységéről éves beszámolót készít, amit a Kuratórium hagy jóvá.

A Kuratóriumnak az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg kell a közhasznúsági mellékletet elkészítenie. A közhasznúsági melléklet elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Kuratórium a döntéseit, beleértve az éves beszámoló elfogadását és a közhasznúsági melléklet elfogadását is, nyílt, egyhangú határozattal hozza. A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.

A Kuratórium köteles a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31. napjáig a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni a 12. pontban írt módon.

A Kuratórium üléseire a tagokat az elnök hívja meg. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

A kuratórium üléseinek összehívása a megtárgyalandó napirendi pontokat is feltüntető meghívónak a tagok részére, igazolt módon való eljuttatásával történik.

A meghívókat olyan időpontban kell eljuttatni, hogy azokat a kuratórium tagjai a megtartandó ülést megelőző 15 nappal előbb kézhez vegyék.

A meghívónak tartalmaznia kell

 1. a) az alapítvány nevét és székhelyét;
 2. b) az ülés idejének és helyszínének – akár az alapítvány székhelyétől eltérő címre való – megjelölését;
 3. c) az ülés napirendjét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

Ha a kuratórium ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A kuratórium ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

Az ülést a Kuratórium elnöke vezeti le.

A Kuratórium ülései általában nyilvánosak, de a Kuratórium egyes napirendi pontok tekintetében zártkörű ülést rendelhet el, amennyiben annak nyilvánossága személyiségi jogokat sért.

A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a levezető elnök és egy felkért tag hitelesít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Kuratórium ülésének helyét és idejét, a napirendi pontjait, és – évente újra kezdett sorszámozással ellátott – lehetőleg szó szerint rögzített döntéseit, legfontosabb megállapításait, azok részletes tartalmát, időpontját, hatályát, illetőleg a döntést támogatók és ellenzők számarányát, ha lehetséges személyét.

A Kuratórium üléseit legalább félévente egy alkalommal, nyilvánosan tartja.

A Kuratórium döntéseit internetes honlapján és székhelyén hirdetmény útján kell közzétenni és az érdekeltekkel írásban, tértivevényes ajánlott levélben kell a döntés meghozatalát követő 8 napon belül közölni.

Az éves beszámolót a Kuratórium tagjai – az egyéb határozatok meghozatalának módjával egyezően – egyhangú határozattal hagyják jóvá.

A Kuratórium ülésein hozott határozatokat, az Alapítvány által elért eredményeket tartalmazó éves beszámolókat bárki megtekintheti.

 1. d) A kuratóriumi tagság megszűnik:
 2. da) a tag halálával,
 3. db) a tag lemondásával – az alapítvány kuratóriumának tagjai ezen tisztségükről indoklás nélkül bármikor jogosultak lemondani,
 4. dc) az Alapító által történő visszahívásával, – ha a kuratóriumi tag tevékenységével az alapítvány célját közvetlenül veszélyezteti, az Alapító a kuratóriumi tagot visszahívhatja, és kezelőként más kuratóriumi tagot jelölhet ki,
 5. dd) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 6. de) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

Ha a kuratóriumi tagság elhalálozással, lemondással vagy visszahívással szűnik meg, úgy az Alapító tizenöt napon belül köteles a megüresedett helyre új tagot kijelölni, biztosítva ezzel a cél szerinti tevékenység folyamatos ellátását.

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

– kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

– bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, a határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 1. Kuratórium tisztségviselőinek feladatai:

Elnök: elnököl a Kuratórium ülésein és képviseli az Alapítványt harmadik személyekkel szemben, gondoskodik a Kuratórium üléseinek összehívásáról, szervezi és ellátja az adminisztratív feladatokat.

A kuratórium elnök képviseleti joga önálló, annak terjedelme általános.

Tagok: az Elnök rendelkezései szerint segítik az Elnök munkáját és a szükség szerint helyettesítik őt.

 1. Nyilvántartás, nyilvánosság:

A Kuratórium felelős a kötelező törvényi tartalom szerinti nyilvántartás vezetéséért és hozzáférhetősége biztosításáért egyrészt az érdekeltek számára másrészt a széles nyilvánosságnak adandó tájékoztatás megtételéért,

A Kuratórium határozatait a Határozatok Tárában olyan módon kell nyilvántartani, hogy abból kiderüljön a vezető szerv döntésének sorszáma, tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye,

         A Kuratórium a döntéseit az érintettekkel névre szóló tértivevényes ajánlott levélben közli,

Az iratbetekintés a működéssel kapcsolatos iratokba folyamatosan biztosított az Alapítvány székhelyén, előzetes bejelentést követően keddenként 16 és 18 óra között, bárki részére, felügyelet mellett,

A Kuratórium a döntéseit és a határozatait, az Alapítvány működésének és a szolgáltatás igénybevétele módjának megismerését, a beszámolóinak elérhetőségét folyamatosan biztosítja az alapítvány honlapján, amelynek címe www.palferi.hu.

A közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben legkésőbb május 31. napjáig teszi közzé.

 1. Az Alapító az Alapítvány javára juttatott alapítói vagyont az alapítványi bankszámlán helyezte el.

Az Alapítvány működése során a pénzeszközök elhelyezéséről a Kuratórium dönt.

Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet folytat, akkor azt a Kuratórium által elfogadandó szabályzat rendelkezései szerint teheti meg.

Amennyiben az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, akkor köteles a vezető szervtől elkülönült felügyelő bizottság létrehozását kezdeményezni.

 1.  
 1. Az Alapítvány megszűnik, ha:
 2. a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
 3. b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
 4. c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.

Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt.

Ha az alapítói jogokat gyakorló személy a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.

 

 1. Az alapítványra minden egyéb kérdésben a Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról rendelkező 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) jogszabályok az irányadóak.

Alulírott alapító – a jogi képviselő útján is – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésével egyidejűleg 2017. március 1. napján elfogadott módosításokat tartalmazó okirat aláírásával igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2017. május 17.

Pál Ferenc

alapító

Ellenjegyzem Budapesten 2017. május 17. napján:

Fő támogatónk:

További támogatóink