Az Alapítvány a jelen módosítás aláírásával a 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálya alá helyezi magát.

 

1.         Az Alapítvány neve:

            Pálferi, Teljes Életért Közhasznú Alapítvány

            Az Alapítvány rövidített neve:

            Pálferi Alapítvány

2.        Az Alapítvány székhelye: 

1074 Budapest Vörösmarty utca 10/b  (költözés alatt)

 

3.        Az Alapítvány alapítója:

            Pál Ferenc

            1131 Budapest, Babér utca 17/b.

  

4.    Az Alapítvány alapítói vagyona:

300.000 Ft, azaz Háromszázezer forint, amely az alapító 300.000 Ft-os befizetéséből áll.

 

5.    Az Alapítvány céljai:

Az Alapítvány a testi, lelki, szellemi, társas, csoportos, spirituális egészség és jóllét megszerzésére, fenntartására, fejlesztésére, az egészség és a jóllét romlásának megelőzésére jött létre.

Az Alapítvány célja az ilyen célkitűzésű feladatot végző programok, személyek, csoportok, intézmények támogatása helyi, országos és országhatárokon átívelő szinten.

A fenti célok érdekében az Alapítvány közhasznú tevékenységei:

 5.1 A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény 4. § (1) n) pontja szerinti felnőttoktatási tevékenységet végez, amelynek során az iskolai tanévhez kapcsolódóan, heti rendszerességgel felnőttoktatási programot bonyolít;

 5.3       Részt vesz a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 5. § (3) bekezdésben foglalt középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kidolgozásában, az alábbi módokon: kutató tevékenységet végez az Alapítvány szolgáltatásait igénybe vevők között, felméri a programokon részt vevők motivációit, szükségleteit, az igénybe vevők szociális, kulturális összetételét, és archiválja az összegyűlt adatokat; továbbá más intézményekhez kötődő humán-, és társadalomtudományi kutatásokban vesz részt,

 5.4       A 2004. évi I. tv. a sportról 49. § c) pont szerint tevékenységet végez, elősegíti a az egészséges életmód gyakorlását, sportrendezvényeket, test-, és mozgáskultúra fejlesztő programokat, kirándulásokat szervez és támogat,

 5.5                   Közvetve az 1993 évi III. szociális ellátásokról szóló törvényben foglalt rehabilitációs közfeladatot végez, amennyiben szakemberek bevonásával egészséges, pszichés és szociális problémákkal küzdő személyek részére mentálhigiénés szaktanácsadást nyújt, segítséget kínál alkoholfüggőségben vagy más szenvedélybetegségben szenvedőknek és hozzátartozóiknak, továbbá prevenciós programokat szervez, egyéni és csoportos foglalkozásokat tart, önismereti csoportokat szervez élethelyzetükön változtatni akaró embereknek.

 5.6       Az 1991. évi XX. törvény 121. § a)-b) pontjában megfogalmazott közösségformáló és értékközvetítő munkát folytat, a társas életet és az életmód javítását célzó kulturális tevékenységet végez, kulturális programokat szervez és támogat,

 5.7 A természet védelméről szóló 1996. évi  LIII. törvény 64. § (1 ) pont szerint környezetvédelemre, környezettudatosságra, energiatakarékosságra irányuló nevelést végez, ehhez kapcsolódó önkéntes akciókat szervez, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát hangsúlyozza a rendezvényein,

 5.8      A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 1-6. §-ában foglalt közérdekű feladatokhoz kapcsolódó gyermek- és ifjúságvédelmi munkát végez, ennek keretében tanácsadó, ismeretterjesztő és drogprevenciós programokat valósít meg és támogat.

Ezen közhasznú tevékenységeken kívül:

·         mentálhigiénés, családsegítő, önismereti és spirituális műhelyeket hoz létre és támogat,

·         egyes, térítés ellenében látogatható programok igénybevételét támogatja azon pályázó személyek részére, akik nem tudnának azokon anyagi eszközeik hiányában részt venni

·         honlapot üzemeltet, ahol a szellemi és testi egészség megőrzését szolgáló anyagokat tesz közzé, továbbá közhasznú céljaihoz és működéséhez szükséges informatikai rendszereket fejleszt, vagy azok fejlesztését támogatja 

·         szabadidős programokat szervez, 

·         konferenciákat, workshopokat, előadó esteket, tréningeket szervez és támogat,

·         a tevékenységét rendszeresen és részletesen dokumentálja, annak eredményeit a honlapján – mindenki számára elérhetően – nyilvánosságra hozza,

·         az Alapítvány céljaihoz kapcsolódó, és egyéb témákban ismeretterjesztő kiadványokat készít és publikál,

·         alkotóműhelyeket hoz létre és támogat,

·         készségfejlesztő programokat szervez és támogat,

·         ökumenikus felekezeti és vallásközi párbeszédet folytat és támogat,

·         vizsgálja a céljaihoz kapcsolódó új tudományos ismereteket, tudományos ismeretterjesztést folytat,

·         közösségszervező, csoportépítő és projektmenedzsment témájú képzéseket szervez,

·         szervezeti működésében és cél szerinti tevékenységei megvalósításában a környezeti terhelés csökkentésére, a környezettudatos életmód képviseletére, terjesztésére és megvalósítására törekszik,

 

A fent felsorolt elsődleges tevékenységeken keresztül nyújtott szolgáltatás igénybe vételi módja ingyenes, illetve kedvezményes.

A kedvezményes szolgáltatás díja legfeljebb a szükséges rezsiköltségek erejéig terjed.

 

7.        Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá sem az országgyűlési képviselői, sem a megyei, fővárosi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, nem támogat.

 

8.        Az Alapítvány forrásai: 

– az Alapító befizetése, mint alapítói indulótőke,

       – az alapítványi tőke hozadékai, s az adományokkal megnövelt tőke hozadékai,

– bel- és külföldi magánszemélyek és jogi személyek adományai,

– pályázati támogatások,

– egyéb forrásból származó bevételek. 

Az Alapítvány a Ptk 74/A. § (1) értelmében csak másodlagosan végezhet gazdasági-vállalkozási tevékenységet, és – az 1997 évi CLVI. törvény 4. § (1) bekezdése b., és c., pontjának megfelelően – vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, folytathat.

Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, hanem azt a közhasznú céljai megvalósítására fordítja.

 

9.        Az Alapítvány vagyonának felhasználása:

Az Alapítvány javára rendelt vagyon egésze felhasználható az alapítványi célok elérése érdekében. Az alapítványi vagyon felhasználása pályázatok kiírása, ösztöndíj, eseti támogatás folyósítása, költségtérítés és természetbeni juttatás nyújtása útján történik.

Az Alapítvány a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) – ideértve a közhasznú tevékenységet is – folytathat és – célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. 

 Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.

 Az Alapítvány nyitott, ahhoz belföldi és külföldi magánszemélyek és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak. A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká.

A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozó az Alapítvány Alapító Okiratát különös tekintettel annak céljára elfogadja és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el.

Amennyiben a csatlakozó felajánlását meghatározott feltételekhez köti, vagy az Alapítvány céljai közül csak egyes meghatározott célokat kíván támogatni, úgy felajánlás elfogadásáról a Kuratórium dönt.

 

10.      Az Alapítvány kezelő szerve:

Az Alapítvány kezelő szerve a  három tagból álló Kuratórium.

A Kuratórium tagjai:

Elnök:

Gláser András

2120 Dunakeszi, Magyar utca 72.

Tagok:

Musicz Erika

1033 Budapest, Kazal utca 9.

 

Hajósi-Vámos Gyöngyi

2011 Budakalász, Batthyány utca 21.

 

A Kuratórium feladata, hogy az alapítványi vagyont kezelje, az Alapítvány képviseletét ellássa, továbbá, hogy eljárjon és döntsön minden, az Alapítvány működésével kapcsolatos ügyben.

A Kuratórium akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van az ülésen.

A határozathozatal során minden tagot egy szavazati jog illeti meg.

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

A Kuratórium az Alapítvány tevékenységéről éves beszámolót készít, amit a Kuratórium hagy jóvá.

A Kuratóriumnak az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg kell a közhasznúsági mellékletet elkészítenie.

A közhasznúsági melléklet elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Kuratórium a döntéseit, beleértve az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadását is, nyílt, egyhangú határozattal hozza.

A közhasznúsági melléklet bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.

Az Alapítvány köteles a kuratórium által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31) letétbe helyezni és közzétenni.

A Kuratórium üléseire a tagokat az elnök hívja meg. Az értesítésnek legalább tíz nappal az ülés időpontja előtt meg kell történnie.

A Kuratórium ülésének napirendi pontjait az elnök állítja össze, és azokat az értesítésben közli a tagokkal.

A meghívónak tartalmaznia kell

a) a jogi személy nevét és székhelyét;

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;

c) az ülés napirendjét

Az ülés a székhelytől eltérő helyszínre is összehívható.

 

A Kuratórium üléseiről és az ott hozott határozatokról a jegyzőkönyv vezetésére felkért tag jegyzőkönyvet készít, melyet a Kuratórium elnöke az aláírásával hitelesít.

A Kuratórium üléseit legalább félévente egy alkalommal, nyilvánosan tartja.

A Kuratórium a döntéseit az érintettekkel írásban közli.

Az éves beszámolót a Kuratórium tagjai – az egyéb határozatok meghozatalának módjával egyezően – egyhangú határozattal hagyják jóvá.

 

A Kuratórium ülésein hozott határozatokat, az Alapítvány által elért eredményeket tartalmazó éves beszámolókat bárki megtekintheti, azt az Alapítvány saját honlapján közzéteszi.

A kuratórium tagjait határozatlan időre jelöli ki az Alapító.

A kuratóriumi tagság megszűnik:

– a tag halálával,

– a tag lemondásával,

– az Alapító által történő visszahívásával,

– az Alapítvány megszűnésével.

 

Ha a kuratóriumi tagság elhalálozással, lemondással, vagy visszahívással szűnik meg, úgy az Alapító tizenöt napon belül köteles a megüresedett helyre új tagot kijelölni, biztosítva ezzel a cél szerinti tevékenység folyamatos ellátását.

Az Alapító kötelezettséget vállal a jelen Alapító okirat aláírásával egyidejűleg, hogy az általa kijelölt kuratóriumi tagok személyében és a velük való kapcsolatában nem valósít meg a szuverén kezelő szerv tevékenységében, döntéseiben meghatározó befolyást.

Az Alapító a Kuratórium tagját csak akkor hívhatja vissza, ha a kurátor a tevékenységével az alapítvány céljait veszélyezteti.

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

 

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

–           kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

–           bármilyen más előnyben részesül a jogi személy terhére, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben

 

11.       A Kuratórium tisztségviselőinek feladatai:

·      Elnök: elnököl a Kuratórium ülésein és képviseli az Alapítványt harmadik személyekkel szemben, gondoskodik a Kuratórium üléseinek összehívásáról, szervezi és ellátja az adminisztratív feladatokat,

·      Tagok: az Elnök rendelkezései szerint segítik az Elnök munkáját és a szükség szerint helyettesítik őt.

 

12.  Nyilvántartás, nyilvánosság:

 

·         a Kuratórium felelős a kötelező törvényi tartalom szerinti nyilvántartás vezetéséért és hozzáférhetősége biztosításáért egyrészt az érdekeltek számára másrészt a széles nyilvánosságnak adandó tájékoztatás megtételéért,

·         a Kuratórium határozatait a Határozatok Tárában olyan módon kell nyilvántartani, hogy abból kiderüljön a vezető szerv döntésének sorszáma, tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye,

·         a Kuratórium a döntéseit az érintettekkel névre szóló tértivevényes ajánlott levélben közli,

·         az iratbetekintés a működéssel kapcsolatos iratokba folyamatosan biztosított az Alapítvány székhelyén, előzetes bejelentést követően keddenként 17 és 19 óra között, bárki részére, felügyelet mellett,

·         a Kuratórium a döntéseit és a határozatait, az Alapítvány működésének és a szolgáltatás igénybevétele módjának megismerését, a beszámolóinak elérhetőségét folyamatosan biztosítja az alapítvány honlapján – amelynek címe www.palferi.hu/alapitvany-, az Új Ember című lapban és a saját honlapján teszi közzé.

13.      Az Alapító az Alapítvány javára juttatott alapítói vagyont az alapítványi bankszámlán helyezte el.

Az Alapítvány bankszámlája felett a Kuratórium elnöke önállóan rendelkezik.

Az Alapítvány működése során a pénzeszközök elhelyezéséről a Kuratórium dönt.

Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet folytat, akkor azt a Kuratórium által elfogadandó szabályzat rendelkezései szerint teheti meg.

Amennyiben az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, akkor köteles a vezető szervtől elkülönült felügyelő bizottság létrehozását kezdeményezni.

 

14. A Felügyelő Bizottság

 Az Alapítvány kezelő szervezetének ellenőrzésére az Alapító háromtagú Felügyelő Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre. 

A Bizottság tagjait az Alapító határozatlan időtartamra kéri fel.

A Bizottság tagjai:

 

Elnök:

Végh Ágota (korábbi nevén: Patakfalvi Ágota)

2051 Biatorbágy, Nagy utca 30.

 

Tagok:

Bender Zília

1012 Budapest, Kuny Domokos utca 4/B

 

dr. Kiss Károly

1061 Budapest, Jókai tér 8. IV/12.

 

A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

A Bizottság az elé tárt alapítványi iratok alapján vizsgálja az Alapítvány működését.

A Bizottság az Alapítvány összes iratába betekinthet és az Alapítvány működését érintő kérdésekben a Kuratórium tagjaitól és az esetleges alkalmazottaktól tájékoztatást kérhet.

A Bizottság célvizsgálatot folytat, ha az Alapítvány céljainak megvalósítását veszélyeztetve látja. A Bizottság vizsgálatainál külső szakértőket is igénybe vehet.

A Bizottság az Alapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az Alapítónak.

 

A Bizottság tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. A Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy egyébként az Alapítvány érdekeit súlyosan sértő esemény – ideértve az Alapítvány a vezető tisztségviselőinek felelősségét megalapozó tényeket is – történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé.

Ha a Kuratórium összehívására a Bizottság indítványának megtételétől számított harminc napon belül nem kerül sor, arra a Bizottság is jogosult. Ha pedig a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére, a bizottsági tagsági viszony megszűnésére, a Bizottság határozathozatalának módjára egyebekben megfelelően irányadók a Kuratórium tagjaira, illetve határozathozatalának módjára vonatkozó szabályok.

Alulírott Alapító az Alapító Okiratban foglaltakat teljes mértékben megértettem, az ott írtak az akaratommal megegyezik, az iratot elolvasás és értelmezés után írtam alá.

Budapest, 2014. május 26.

 

Pál Ferenc

alapító

Alulírott, az aláírásommal igazolom a 2011. évi CLXXXI törvény hogy 38. § (2). bekezdése szerint, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az eredetileg 2011. október 13. napján kelt alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

Az utolsó módosítás tárgyát dőlt betű és a lábjegyzetben foglaltak jelzik.

 Budapesten 2014. május 30. napján:

Fő támogatónk:

További támogatóink