Mt 2,13-15.19-23 - SZENT CSALÁD.

2010.12.26.

Megosztom
Elküldöm
2010. december 26. – SZENT CSALÁD – A év Kövi Szűz Mária templom – Pál Ferenc atya

Olvasmány (Sir 3,2-6.12-14)

Hallgassátok, fiúk, az atyáról szóló törvényt, és szerinte cselekedjetek, hogy üdvösséget leljetek. Mert Isten tekintélyt adott az atyának a gyermekek előtt, és megszabta az anya jogát a gyermekekkel szemben. Aki szereti Istent, bűneiért engeszteli; tartózkodik tőlük, és mindennapi imája meghallgatásra talál. Kincset gyűjt, aki megbecsüli anyját; aki tiszteli atyját, örömét leli gyermekeiben, s amikor imádkozik, meghallgatásra talál. Ne keresd dicsőségedet apád lenézésében, mert az ő szégyene nem válik becsületedre; Az ember becsülete ugyanis apja jó nevétől van, s a meg nem becsült apa szégyene a fiának. Fiam! Legyen gondod apádra öregségében, és ne keserítsd őt életében!

Szentlecke (Kol 3,12-21)

Öltsétek tehát magatokra, mint Isten szent és kedves választottjai, az irgalom érzületét, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a béketűrést! Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen! Ahogy az Úr megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is! Mindezek fölött pedig: öltsétek magatokra a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke! S Krisztus békéje, amelyre meghívást kaptatok egy testben, uralkodjék a szívetekben! Legyetek hálásak! Krisztus igéje lakjék bennetek gazdagon! Minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást! Hálaadással szívetekben énekeljetek Istennek zsoltárokat, szent dalokat és énekeket! Bármit tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és adjatok hálát az Atyaistennek általa! Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban! Férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek kemények irántuk! Gyermekek, fogadjatok szót mindenben szüleiteknek, mert ez kedves az Úrnak! Apák, ne keltsétek fel a haragot gyermekeitekben, hogy kedvüket ne veszítsék!

Evangélium (Mt 2,13-15.19-23)

Miután ők elvonultak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában és így szólt: ,,Kelj föl, vedd magad mellé a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, amíg nem szólok neked! Heródes ugyanis keresni fogja a kisgyermeket, hogy megölje őt.' Erre ő fölkelt, éjjel magához vette a gyermeket és anyját, és eltávozott Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott: ,,Egyiptomból hívtam az én fiamat' [Óz 11,1]. Amikor Heródes bevégezte életét, íme, az Úr angyala megjelent álmában Józsefnek Egyiptomban és így szólt: ,,Kelj föl, vedd magadhoz a kisgyermeket és anyját, és menj Izrael földjére. Meghaltak ugyanis, akik a gyermek életére törtek.' Ő fölkelt, maga mellé vette a kisgyermeket és annak anyját, és bement Izrael földjére. Mivel meghallotta, hogy Arkelausz uralkodik Júdeában apja, Heródes helyett, félt odamenni. Miután álmában intést kapott, eltávozott Galilea vidékeire. Odaérve egy Názáretnek nevezett városban telepedett le, hogy így beteljesedjék, amit a próféták mondtak: ,,Názáretinek fogják hívni.'

Körlevél

Krisztusban Kedves Testvérek!1. Harminc esztendeje annak, hogy 1981-ben II. János Pál pápa kibocsátotta Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdítását a keresztény család feladatairól a mai világban. Püspöki Konferenciánk a 2011. évet a Család Évének nyilvánította. Döntésünket az a szándék vezérelte, hogy tanúságot tegyünk hitünkről és felkeltsük az emberek szívében a szeretet és a felelősség érzését a társadalom legfontosabb intézménye, a család iránt.Hogyan alakul a családok sorsa Európában, különösen pedig hazánkban? Ez a kérdés alapvető emberi problémát tár fel: milyen helyzetben van ma Európa, milyen állapotban élnek földrészünkön, különösen hazánkban az emberek? Nehéz erre átfogó választ adni. Ha a II. Vatikáni Zsinatnak az Egyház a mai világban című lelkipásztori rendelkezését tartjuk szem előtt, ma is el kell ismernünk, hogy az igazi választ úgy találhatjuk meg, ha szembenézünk a mai ember örömeivel és reményeivel, bánatával és aggodalmaival (Gaudium et spes 1). Amikor tehát az Egyház értékeli az egyén helyzetét és a társadalom állapotát, újra és újra pozitív és negatív szempontokra hívja fel a figyelmet. Nem azért teszi ezt, mert mindenáron azt akarja kimutatni, hogy a mérleg egyensúlyban van, hanem attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy Isten műve önmagában mindig jó, de a bűn árnyékot vet a teremtett világra. Így hát a hívő keresztény nem engedhet a reménytelen borúlátás kísértésének, de nem élhet a valóságtól elrugaszkodott álomvilágban sem.2. Európa, ahol annyi nemzet kultúráját alakította Krisztus evangéliuma, ahonnan a keresztény örömhír hirdetői eljutottak az egész világra, ma azonosságának mély válságát éli át. Ha elutasítjuk Isten és a vallás gondolatát, sőt a valóság megismerésének lehetőségében is kételkedünk, könnyen kiszolgáltatjuk alapvető értékeinket pillanatnyi vágyak és érdekek játékának. Európának és népünknek is szüksége van Istenre. Nem feledkezhetünk meg gyökereinkről, mert csak így tudunk reménységgel és a valóság talaján állva tekinteni a jövőbe.Kortársaink közül sokan abban akarják megélni szabadságukat, hogy mindentől függetlenítik magukat, semmire nincsenek tekintettel, a másik emberre sem, a közösségre sem, a saját jövőjükre sem. A kellemes közérzetnek ebben a bűvöletében könnyen megeshet, hogy nem vesszük észre: elmúlik az élet, s amire lehetőségünk volt tegnap, az holnapra már a múlté. Gyakran félünk meghozni életünk nagy döntéseit, elkötelezni magunkat a sírig tartó hűségre egy jó házasságban. Pedig olyan lények vagyunk, akiknek a fejlődéséhez is, a fizikai, szellemi, lelki értékekben való gyarapodásához és kiteljesedéséhez is szüksége van a jó közösség, a szerető család biztonságára. Még Isten szeretetét is a családi élet tapasztatából vett fogalmakkal fejezzük ki. Így tudjuk igazán átérezni, mit jelent, hogy ő szerető Atyánk, mi pedig egymásnak testvérei vagyunk. Ugyanígy az Egyházban és a közösségben is magabiztosabban, harmonikusabban találjuk meg a helyünket, ha átéltük a szeretet és a bizalom légkörét. Ha megtapasztaltuk az anyai szeretetet, igazi értelmet kap számunkra az is, hogy az Egyházat édesanyánknak valljuk. Az emberi személy igazi szabadsága lehetőség az Isten akarata szerinti, értékeket teremtő és megvalósító életre. A szabadság tehát nem a kapcsolatok megszakítását, az azoktól való úgynevezett megszabadulást jelenti, hanem életünk megtöltését a szeretet gazdagságával.3. Társadalmaink irányvesztésének világos jele a népesség fogyása. Hazánk lakossága az idén tízmillió alá csökkent. Pedig a család egészséges működése egyben a társadalom egészségének is fokmérője. Európában mindenki elismeri, hogy súlyos népesedési probléma alakult ki. A keresztény ember azt is feladatának érzi, hogy a megoldást keresse, mégpedig abból a biztos hitből kiindulva, hogy Isten szeret minket, hogy neki terve van velünk. Ezt a tervét pedig Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki.A család és az élet Isten tervének szerves része, sőt a család lehetővé teszi, hogy megérezzük az Istennel való közösség örömét. A férfi és a nő szerelmének szépsége, ha egész életre szóló szövetségre lépnek egymással, Isten legvonzóbb természetes képét jeleníti meg az emberi társadalomban. Ez az életszövetség a férj és a feleség kölcsönös javára, s az új emberi élet elfogadására és nevelésére irányul. Ma mégis azt látjuk, hogy gyakran hiányzik a nyitottság a sírig tartó házassági közösségre. Mintha félnénk attól, hogy igent mondjunk az életre! A mai városi, de egyre inkább a vidéki élet is úgy szerveződik, hogy nagy nehézséget jelent népes családot fenntartani. Az anyaságot a társadalom nem mindig becsüli meg kellően. A gazdasági válság és a munkanélküliség szorongást és félelmet hoz sok család életébe. Pedig az anyaság és a családok megérdemlik az egész társadalom megbecsülését és szolidaritását. Az ő támogatásuk nem pusztán szociális kérdés, hanem egész népek, társadalmak jövőjének, létének vagy nemlétének kérdése. Márpedig az élet ára megfizethetetlen. Bármilyen gazdag legyen is egy ember, az életét nem vásárolhatja meg: végül is minden vagyona kevésnek bizonyul. Ahogyan a zsoltár írja: „Az élet ára túl magas volna, meg nem fizetheti senki soha, hogy örökké éljen, s a sírt ne lássa” (Zsolt 49,9-10).4. Imádkozzunk az idén különös odaadással családjainkért. Legyen a család maga is a közös hit, a közös imádság otthona. Plébániai közösségeink ismerjék meg, tartsák számon a körükben élő katolikus családokat. Maguk a családok is örömmel találják meg egymással a kapcsolatot. Osszák meg egymással ünnepeiket és gondjaikat, segítsék egymást munkával, személyes jelenléttel, tapasztalatok átadásával, és ha szükséges, anyagiakkal is. Büszkeség lehet számunkra olyan családok közösségéhez tartozni, akik gyerekruhával, bútorral, baráti szóval, betegek ápolásával nap mint nap segítik egymást, akik hordozzák a nemzedékek közötti összetartást, akiknek gondjuk van a magányosokra, az idősekre és a betegekre is. Különös figyelemmel és szeretettel kísérjük azok kereszthordozását, akik súlyosan fogyatékos gyermekeket nevelnek! Bátorítjuk azokat is, akiknek megtört a családi életük, tartsanak ki a hitben és az Egyházzal való közösségben.Kérjük a Szent Család áldását családjainkra, kérjük az első magyar szent családnak, Szent István királynak, Boldog Gizellának és Szent Imre hercegnek közbenjáró támogatását. Kérjük a példamutató családapa, Boldog Batthyány-Strattmann László könyörgését családjainkért és egész nemzetünkért. Amen.Budapest, 2010. december 26, Szent Család vasárnapja - a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Szentbeszéd

A körlevél az körlevél, nyilván megvan a maga műfaja, s a maga műfaji sajátosságai. Nem tisztességes tehát egy körlevéltől olyasmit elvárni, ami nem egy körlevél műfajába, vagy műfaji kereteibe tartozik bele. Ezért aztán egy-két gondolatot engedjetek meg, ami kiindul ebből a körlevélből, de természetesen, nyilvánvalóan nem is kerülhetett be a körlevél gondolatsorába. Azonban, hogy ez a körlevél a maga üzenetével valóban el tudjon érni bennünket, úgy tűnik számomra, hogy ezt a néhány gondolatot érdemes kimondani.Először is azt, hogy nagyon egyszerű lenne a helyzetünk, az ember helyzete, vagy a férfi és a nő helyzete, hogyha egy picit tudnánk osztani ennek a körlevélnek egy nagyon sajátos optimizmusát, vagy reménységét, hogy mintha nagyon pontosan tudnánk, hogy mi a helyes, és mi a jó, és tulajdonképpen már csak meg kellene valósítani. Hogy szinte a jóakarat, vagy a belátás, vagy némi elmélyedés a hitben máris és rögvest erre alkalmassá tenne bennünket, vagy egyszerűen csak oda kéne menni az embertársainkhoz, és elmondani, hogy „Tudjátok ti, hogy így érdemes?” Mire a fejükre csapnak, és azt mondjuk: „Jaj, de jó, hogy mondtátok! Ez eddig talán eszünkbe sem jutott.”Ennél a helyzet sokkal árnyaltabb, és sokkal gazdagabb is egyben. Mert ma sokkal inkább tapasztaljuk azt, hogy miközben az értékekről azért többé-kevésbé tudunk, aközben annak a belső, a személyiségünkben, a társas intelligenciánkban, az érzelmi intelligenciánkban való föltétele, hogy például egyáltalán elköteleződésre alkalmas személyiséggé váljunk, vagy hogy megérlelt döntéseket tudjunk hozni, vagy képesek legyünk a hűségre, vagy alkalmassá váljunk az önátadásra, vagy hogy hosszú távon is képesek legyünk az élet terheit úgy hordozni, hogy közben még boldogok is tudjunk lenni, ennek igenis sok föltétele van, és ezen föltételek nincsenek minden ember számára már készen, vagy adva. Ez az igazságainkat természetesen nem vonja kritika alá, hanem egyszerűen csak azt a tényszerűséget kell, azt gondolom nagyon tisztességesen, becsületesen kimondanunk, hogy már ahhoz is munkálkodnunk kell, hogy egyáltalán bizonyos értékeknek a föltételeit megteremtsük magunkban, vagy a kapcsolatainkban. Hiszen ha csak a statisztikából ezt-azt egy picit kimazsolázunk, tudjuk, hogy ma már a megkötött házasságoknak 60%-a végződik válással. Ez pedig még a legjobb arány, mert hiszen az élettársi kapcsolatban élők nagyobb százalékban szakítanak, vagy válnak el egymástól, tehát a 60% az nem 60% valójában, hanem legalább 70-80%. Ez tehát egy olyan vaskos realitást jelent, mivel kapcsolatosan eleve nagyon sok mindent kellene kimondanunk és kidolgoznunk.Azután természetszerűen a ma embere, mert hogy nagyobb a szabadság, ezért nyilván a felelősség is nagyobb, de ennek az a következménye, hogy a családot összetartó erők, a kívülről összetartó erők nagyon lecsökkentek már, a szabadságunk megnövekedett, ennek azonban az lett a következménye, hogy a belső erőinkre vagyunk utalva. Hát ha a külső erők nem tartanak meg, ad absurdum kényszerek, vagy külső követelmények már nem támasztanak olyan igényt velünk szemben, aminek úgy éreznénk – akár belül – hogy meg kell felelnünk, nagyobb a szabadság, nagyobb a felelősség, és rátalálunk arra, hogy az adottságaink pedig nem mindig elégségesek.Ezért például arról is mindenképpen kellene beszélnünk, hogy milyen óriási jelentősége van a korai kötődésnek. A korai életszakaszban az anya-magzat és az anya-csecsemő kapcsolatnak. Hogy ma az embereknek, ma a magyar lakosságnak mondhatjuk így, körülbelül a fele eleve kötődési nehézségekkel él. Tehát már mikor ő eleve szeretne egy életre szóló kapcsolatra igent mondani, már őbenne egyáltalán, hogy kötődjön ahhoz a valakihez, és hogy ebben a kötődésben ő ne szorongjon, vagy ne éljen át félelmet, vagy ne legyen bizonytalan, már ez eleve őneki nehézséget okoz.Vagy hogyha most a válás felől gondolkodunk tovább, hogyha ekkora a válások aránya, akkor nemde milliószámra fognak fölnőni kisfiúk, és most főleg a kislányokra gondolok, akiknek az a tapasztalatuk a férfiről, aki az első életkorokban nyilvánvalóan az édesapa, hogy a férfi vagy van, vagy nincsen, hogy a férfi 2 napra van, és 12 napra nincs. Vagy 1 hónapra nincs, és aztán egy hétvégére van. Hogy a férfi mintha egy eleve olyan valaki lenne, és ez lesz az alaptapasztalata. Aki néha elérhető, és néha nem, de érzelmileg csak ritkán érhető el. Nem kell túl nagy fantázia ahhoz, hogyha százezer számra fognak és már növekedtek föl így kislányok a mai magyar társadalomban, akkor számukra miért nem lesz elképzelhetetlen, vagy idegen az, hogy például szeretői státuszban legyenek. Mert a szeretői státusz éppen nagyon megfelel az ő alapvető és elsődleges szocializációjukban megtapasztaltaknak, hogy a férfi általában nincs, néha van, néha egy kicsit elérhető, általában nem érhető el. Ez a struktúra éppen megfelel annak, amit szeretői viszonynak szoktunk hívni.Nem tudom, ismeritek-e azt a statisztikát, hogy már a 2000. évtől kezdve túlléptük a 10%-ot abban, hogy mikor a kisgyerek 1 éves korát eléri, már az apja nem él velük. Tehát minden 10. gyerek már évek óta úgy nő föl Magyarországon, hogy az apukáját már néhány hónapos kora után – a szónap sajátos értelmében – elveszíti. Hogyan mondhatjuk akkor tehát azt, hogy ő úgy tud fölnövekedni, hogy adva vannak azok a föltételek, amelyek az egyház kincsestárából előhúzva nyilvánvalóan óriási lehetőséget adnak egy teljes emberi élet kibontakozásához.Aztán hadd mondjak még legalább kettőt, aztán keresztelünk. Keresztelünk! Én már alig várom, csak… hát muszáj 1-2 gondolatot mondani. Például ismeritek-e azt a statisztikát, hogy Magyarországon a házassági kapcsolattal való elégedettség milyen viszonyban van a gyerekek születésével? Nagyon egyszerű viszonyban van: a házastársak, amikor megszületnek a gyerekek, hihetetlen meredeken, zuhanó módon válnak egyre kevésbé elégedetté a párkapcsolatukkal. Ez azt jelenti, hogy létezik itt egy törvényszerűség, ahogy megszületnek a gyerekek, megnövekedik az élet terhe. Ez természetes, s akkor, ahogy megnövekszik az élet terhe, a belső erőforrások nem mindig elegendőek. Kihez szeretne nyúlni az a férj, kire tekint az a feleség? Nyilván a házastársára, akinek ugyanúgy megnövekedtek az élet terhei, és nem tudnak megfelelő és kellő módon egymás segítségére sietni, pedig ők a férj és feleség, és ez egyre fokozódó elégedetlenséget hoz a párkapcsolatra vonatkozóan.Nyugodtan mondhatjuk mi azt, hogy valójában nem a párkapcsolat az, amivel ők alapvetően elégedetlenek, hanem az élet olyan nehéz, hogy még a társuk sem tud megfelelő és elégséges segítsége adni az élet nehézségei között, de ez a kapcsolati elégedetlenségben tör felszínre. Ezért például annak az idealizálása, hogy majd születnek a gyerekek, és akkor egy nagyon szép családi élet kerekedik magától, ez tulajdonképpen az embernek a becsapása. Mert azt kell mondani, hogy az a realitás, hogy nagyon is meg kell néznünk, hogy megvannak-e a belső, a kapcsolati, érzelmi, társas intelligenciából fakadó alapjaink, és megvannak-e a készségeink, hogy amikor a gyerekek születnek, akkor azt bírjuk szuflával. Mert hogy az fokozottan meg fogja terhelni magát a társkapcsolatot is.Vagy hogyha valakinek nincsen megfelelő önbecsülése, akkor fokozott mértékben a konfliktusok során – márpedig mikor megszületnek a gyerekek, lesz konfliktus annyi, amennyit csak akarunk – az olyan valaki, akinek nincsen megfelelő önbecsülése, sokkal hajlamosabb lesz az ellenségességre, a kirekesztésre és a megvetésre, és sokkal hajlamosabb lesz a depresszióra, mint az, akinek van egészséges önbecsülése. Hát ha a konfliktusok évtizedei alatt egymással kapcsolatban a kirekesztésnek, vagy éppen az élet teljes megszűnésének a tapasztalatait kell, hogy egymással kapcsolatosan átéljük, akkor ez nyilvánvalóan megint csak egy nagyon komoly föladatot ró ránk. És ezért az egyháznak azt gondolom azon túl, hogy megmutatja az irányokat, kimondja az értékeket, első sorban talán nem is ez a föladata, hanem az, hogy nekilássunk és nekiálljunk minden embernek – aki csak hajlandó a mi segítségünket, vagy a mi kísérésünket elfogadni – segíteni abban, hogy meg tudjunk erősödni azokban az értékekben, amelyek lehetővé teszik, hogy a társas kapcsolatnak, a családi életnek, a közösségi életnek a kibontakozására valóban alkalmasak legyünk, és arra tudjunk vállalkozni. Az egyháznak tehát óriási lehetőségei vannak, és mi, az egyház, azt gondolom, ha csak egy picit akarunk tenni, ezen a téren van mit. Van, tehát itt akármerre nyúlunk, munkába fog ütközni a kezünk. De ez tulajdonképpen nagyon nagy lehetőség.Ezért a körlevélbe belefér, ami belefér, sok minden azonban nem, és nagyon fontos, hogy először is lássuk azt, hogy honnan is indulunk, hogy milyen föltételei vannak, és lehetnek annak, hogy meg tudjuk valósítani egyáltalán a céljainkat. Különben az történik, hogy egyre értetlenebbül, kiábrándultabban, csalódottabban és boldogtalanabbul nem értjük, hogy akkor ez most hogy lehet, pedig mi összeszedtük magunkat, és egész jól csináltuk, ahogyan csak tudtuk. Ezért ma nagyon sok lehetőségünk van, és ez az egy év – nyugodtan mondhatjuk – semmire sem lesz elég, éppen csak arra, hogy valamit tegyünk. Tehát az élet éppen ilyen, hogyha sok mindent kell tenni, akkor el lehet kezdeni az elején, kis lépésekben. Úgyhogy ebben az esztendőben, a család évében ezt a sok lehetőséget érdemes volna elkezdeni kimunkálni, kidolgozni, és egymásnak segítségére lennünk.